Open Monumentendag 2005: Geloven in Monumenten

Bij bovengenoemde, opnieuw zeer succesvolle, open monumentendag verscheen een begeleidend boekwerk dat veel cultuurhistorische informatie over Maarsbergen bevat, met name over het religieus erfgoed en de buitenplaatsen. Een goede reden om het boekje hier op te nemen!

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Omslag:


Titelpagina:

Religieus erfgoed en buitenplaatsen in Maarn en Maarsbergen


Geloven
in MonumentenHenk van den Beld
Wim Arendsen


CULTUURHISTORISCHE COMMISSIE MAARN-MAARSBERGEN NATUURLIJK


September 2005

Grafische verzorging: Pre Press Buro Booij, Maarsbergen/Huis ter Heide

@ Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Cultuurhistorische Commissie van de Vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk.


Inhoud

Woord vooraf

Routekaart

Religieus erfgoed

Buitenplaatsen

Routebeschrijving

Eerste deel van de route

 1. De Kapel
 2. Huis te Maarn
 3. Maarten Maartenshuis (De Zonheuvel)
 4. Huize Stameren
 5. Koetshuis Groot Plattenberg
 6. St. Theresiakerk
 7. Raadhuis (voor beschrijving zie nr. 13)

Tweede deel van de route

 1. 't Stort
 2. De Hoogt, buitenplaats en chauffeurswoning
 3. Koepel van Stoop
 4. De Laagt ('t Berghuisje)
 5. Ontmoetingskerk
 6. Raadhuis

Derde deel van de route

 1. Begraafplaatsen
 2. Anderstein, villa en zwembad
 3. Dorpskerk Maarsbergen
 4. Kerk/Leerhuis De Valkenburcht
 5. Kasteel Maarsbergen
 6. Raadhuis (voor beschrijving zie nr. 13)

Verantwoording

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Woord vooraf

Bij het kiezen van een onderwerp voor de Open Monumentendag 2005 gingen de gedachten van de Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen in eerste instantie uit naar een tocht langs de prachtige buitenplaatsen in de gemeente Maarn en naaste omgeving: Huis te Maarn, Maarten Maartenshuis, Huize Stameren, 't Stort, Koepel van Stoop, De Hoogt, De Laagt, Huize Landeck, landgoed Anderstein, landgoed Het Kombos en landgoed Maarsbergen. Deze buitenplaatsen vormen een buitenring in de gemeente Maarn en geven zo het gebied een landschappelijk rijk en uniek karakter.
Bij de uitwerking van het programma werd de commissie geconfronteerd met het landelijk thema Religieus erfgoed. Daar konden de auteurs goed bij aansluiten. Er zijn in de gemeente een vijftal kerken, te weten de Dorpskerk te Maarsbergen, De Kapel, de St. Theresiakerk, de Ontmoetingskerk in Maarn en De Valkenburcht op Valkenheide. Daarnaast herbergt de gemeente diverse grafheuvels in de nabijheid van de Maarnse Grindweg en Stameren, waar zich ook een historisch belangrijk urnenveld bevindt. Ten slotte zijn er vijf begraafplaatsen in de gemeente. Al deze monumenten worden voor u samengevat onder het motto: Geloven in Monumenten. Bij de uitwerking van de twee thema's onder één noemer werd duidelijk, dat er een eeuwenlange relatie bestaat tussen het ontstaan en het ontwikkelen van de buitenplaatsen en het religieus erfgoed in twee richtingen. De geestelijkheid heeft de aanzet gegeven tot het oprichten van de eerste buitenplaatsen en landontginningen, en een paar eeuwen later hebben de rijke lieden vanuit hun buitenplaatsen kerken gesticht. Bij het tot stand komen van de Dorpskerk en De Kapel, in de 19de en 20ste eeuw is de relatie tussen de landeigenaren en de religie prominent aanwezig. De andere kerken hebben een relatie met de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de aanleg van de spoorlijn en het stichten van Valkenheide.
De gemeente Maarn en de Cultuurhistorische Commissie nodigen u uit de monumenten te bezoeken en ervan te genieten. U kunt uw ontdekkingstocht besluiten in het mooie oude gedeelte van het raadhuis, waar de Cultuurhistorische Waarden kaart wordt gepresenteerd. Tegelijkertijd wordt hier de fototentoonstelling 'Raadhuis 1925-2005' gehouden.
Mede dankzij de subsidie en de medewerking van de gemeente Maarn en het UPG (Utrechts Particulier Grondbezit) is het mogelijk deze dag te organiseren. Wij zijn de eigenaren en de gebruikers van de monumentale panden zeer erkentelijk voor hun bereidwilligheid de gebouwen en de erven voor het publiek open te stellen op de Open Monumentendag 2005.
Wij wensen u een fijne dag toe. Ongetwijfeld neemt de route en het lezen van het boekje te veel tijd in beslag voor deze Open Monumentendag. Komt u in dat geval nog eens terug in de gemeente Maarn.


Henk van den Beld
Voorzitter Cultuurhistorische Commissie vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk


Hein Bloemen
Waarnemend burgemeester gemeente Maarn

Deelname aan de activiteiten van de Open Monumentendag is voor eigen risico van de deelnemers.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Routekaart:

[NB: Een klik op een geel nummertje op de kaart brengt u naar het betreffende hoofdstuk!]

Ga naar: Inhoud | Open Monumentendagen | Kaarten | Home


Religieus erfgoed

In de vroege middeleeuwen behoorden Maarn en Maarsbergen tot de gouw Flehite. Een gouw was niet alleen een geografisch begrip, een gebied met min of meer natuurlijke grenzen, maar veelal tevens een zelfstandige administratieve eenheid. Tot Flehite behoorden Eemnes, Bunschoten, Baarn, Soest, Amersfoort, Leusden, Maarn, Maarsbergen, Wouden berg, Scherpenzeel en Hoevelaken. Dit gebied vormde tot ongeveer het jaar 1000 een eenheid. Vanaf de inlijving bij het Frankische Rijk, eind 7de eeuw, tot aan het eind van de 10de eeuw was de gouw in het bezit van één eigenaar.


Inleiding
Karel de Grote schonk op 8 juni 777 het gehele gebied Flehite aan het bisdom Utrecht, dat zelf al bestond vanaf 695. Het gebied omvatte het domein Leusden (Lisiduna) met de vier daaromheen gelegen bossen (foreesten). Het werd bestuurd door een maarschalk. Een maarschalk was een bisschoppelijk ambtenaar, die het gebied mede bestuurde en met de Amersfoortse Schepenbank de zwaardere rechtszaken behandelde. De gouw Flehite is in deze tijd overgegaan in het maarschalkambt Eemland. De schenking paste in het streven van de vorst vanaf de achtste eeuw om grond te schenken aan kerkelijke gezagsdragers, zoals aan het bisdom Utrecht en het Domkapittel. Zodoende werd de bisschoppelijke zetel van een behoorlijk financieel inkomen voorzien. De tienden van de opbrengst van het land werden daarbij geïnd door het bisdom. De marke/landsheerlijkheid Maarn, in Eemland, behoorde samen met Woudenberg tot Hengisscoto (Henschoten), één van de omringende foreesten. Tijdens de verzelfstandigingen van de landsheerlijkheden tussen 1130 - 1140 bleef Maarn behoren tot het bisdom Utrecht. Maarsbergen was in die periode al een 'vrij goed' (alIodium) en werd door Fulco van Berne in 1134 geschonken aan de Norbertijnen, die er een proosdij/uithof van de abdij van Berne van maakten. Ondanks het feit dat Maarn en Maarsbergen verschillende bestuurscolleges hadden en zich daarmee zelfstandig van elkaar ontwikkelden, maakten de twee marken door de eeuwen heen een vergelijkbaar agrarisch groeiproces door. In het kader van het beschrijven van het religieus erfgoed is het vermeldenswaard dat de enige kerk van Eemland in dit tijdperk in Leusden stond. De kerk was gewijd aan St. Antonius. In Oud-Leusden is nog steeds de 12de eeuwse Romaanse toren van deze kerk te zien.

Maarn en Maarsbergen als onderdeel van Eemland.

De oorsprong van de twee afzonderlijke marken ligt dus in Eemland. Vanaf de 12de eeuw werd de marke Maarn bestuurd vanuit het bisdom Utrecht en de marke Maarsbergen vanuit Berne. De geestelijkheid heeft dus de marken gesticht en de maatschappelijke en agrarische ontwikkeling van de grond getild. In 1656 kwam een einde aan de proosdij Maarsbergen en werd de voormalige proosdij gekocht door de heer Samuel de Marez (1629-1691). Deze overdracht luidde een nieuw tijdperk in. De geestelijkheid had in Maarsbergen door de reformatie gedwongen afstand gedaan van zijn bestuursrecht en een protestantse koopman en grootgrondbezitter deed pogingen dit recht over te nemen. In 1676 overleed de schout van Leusden; tot die tijd vond o.a de rechtsspraak in het gebied nog plaats onder zijn verantwoordelijkheid. In dat jaar wendde Samuel de Marez zich tot de Staten van Utrecht met het verzoek zelf een schout te mogen aanstellen aangezien hij 'grond ende thiendheer van geheel Meersbergen was, ende voor een groot gedeelte gegoet in Maren, dat hij oock in Meersbergen was stellende sijn eygen buyrmeesters'. Dit verzoek werd in datzelfde jaar ingewilligd. De heer De Marez liet waarschijnlijk niet lang daarna een rechthuis annex herberg bouwen, ongeveer ter hoogte van het tegenwoordige huis de Platten berg in Maarn. Desondanks bleven Maarn, Maarsbergen en Leusden onder één schoutenambt verenigd. Pas in 1714 werd op verzoek van Margaretha de Marez-Trip, vrouwe van Maarsbergen, door de Staten van Utrecht uitdrukkelijk vastgesteld 'dat daar buyten ende gereserveert blijft d' Ambachtsheerlykheyd van Maarsbergen ende Maren, met de ap- ende dependenten, rechten ende gerechtigheden van dien'. Dit zijn voorbeelden van het feit, dat de macht zich verplaatste van de geestelijkheid naar welgestelde grondbezitters.

Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw schiepen de grondbezitters er genoegen in, om vanuit liefdadigheid en christelijke inspiratie, maar wellicht ook uit status en soms als genoegdoening voor hun niet altijd onberispelijke levenswandel, een aantal kerken te stichten. En terwijl de bezitters van buitenplaatsen het bouwen van de eerste kerken in de gemeente Maarn stimuleerden en financierden, was het anderzijds de maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Maarn, die met de aanleg van de spoorlijn in 1845 en het stichten van het Opvoedingsgesticht Valkenheide aanleiding gaf tot het oprichten van de laatste twee kerken. De oprichting van deze kerken kwamen wel ten laste van de kerkelijke gemeenten.

Deze historische ontwikkelingen, gecombineerd met de routebeschrijving langs de tastbare monumenten in de gemeente Maarn, zijn in de gids beschreven. Begonnen wordt met de beschrijving van het religieus erfgoed, waarvan verspreid over de gehele gemeente relicten zijn terug te vinden met als zwaartepunt het gebied rond de historische buitenplaats Maarsbergen. Nadat het reformatieproces is beschreven, wordt aansluitend ingegaan op het stichten van de vijf kerken in de gemeente Maarn. Daarna wordt een korte schets gegeven van de historische ontwikkeling van de gemeente in de jaren 1800 tot 1950 en het stichten van de buitenplaatsen in deze periode.

Aansluitend aan het overzicht van de geschiedenis van het religieus en cultureel erfgoed is de routebeschrijving langs de monumenten opgenomen. In dat hoofdstuk ligt de nadruk op de beschrijving van de buitenplaatsen en de gebouwen. Tevens wordt een korte beschrijving van de begraafplaatsen gegeven. De gehele gids omvat daarmede een routebeschrijving voor de Open Monumentendag 2005, met voor de lezer nuttige achtergrondinformatie.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Proosdij Maarsbergen
Over de geloofsbeleving van de eerste rendierjagers uit de tijd van 8000 v.C. is weinig bekend. Wij weten dat deze mensen als nomaden geleefd hebben op de hoge zandgronden en dat ze zich regelmatig in onze streken ophielden. Op de Heuvelrug zijn sporen van hen gevonden, vuursteenconcentraties en een enkele brandplek.
In de nieuwe steentijd (ca 5300 tot 2100 v.C) gingen de bewoners van deze streken geleidelijk over op landbouw. Rondtrekkende jagers werden boeren, die op een vaste en droge plaats gingen wonen dichtbij de akkers en iets verder weg van de meer vochtige weidegronden. Op de hoge gedeelten van onze gemeente vinden wij niet alleen de resten van de akkers en gereedschappen terug, maar ook de grafheuvels langs de Maarnse Grindweg en op het landgoed Stameren en overblijfselen van een urnenveld op het landgoed Stameren. De eerste boeren behoorden vermoedelijk tot de inheemse trechterbekercultuur. Tegen het einde van de nieuwe steentijd komen immigranten vanuit het oosten naar ons gebied, die behoorden tot de standvoetbeker- en klokbekercultuur. De vondsten juist bij de grafheuvels hebben ons inzicht gegeven in hun leefwijze en zeggen veel over hun beleving van leven en dood. In deze tijd en ook in latere eeuwen was er sprake van veel bijgeloof zeker in de moerasgebieden rond de gemeente Maarn. Bekend is het geloof in het bestaan van de 'witte wieven', spookachtige figuren, die in de dagen met mistige weersomstandigheden te zien waren.

Kasteel Maarsbergen en omgeving op een schilderij van
Allaert van Everdingen (1621-1675).

Het aantal inwoners van onze streken bij het begin van de jaartelling was gering. Van groot belang voor de gemeente is geweest, dat in Maarsbergen een proosdij werd gesticht. De bakermat van de proosdij Maarsbergen ligt ver bij ons vandaan, namelijk in Berne bij Heusden, in het Land van Heusden en Altena.
In 1134 stichtte het kinderloze echtpaar Fulco of Folcold van Berne en Bescela van Someren het Norbertijner of Premonstratenser klooster van Berne. Daartoe schonken zij hun kasteel, een versterkt huis aan een Maasarm bij Heusden en hun omvangrijke, vrije goederen bezit als onderkomen voor de kloosterlingen. Onder die bezittingen bevonden zich de goederen en gebruiksrechten van Maarsbergen in het maarschalkambt Eemland in het bisdom Utrecht. Aan de stichting van de abdij en de schenking van de landerijen is een legende verbonden. Toen ridder Folcold in volle wapenrusting op zijn paard de Maas bij Grave overzwom om aan een achtervolgende vijand te ontsnappen, deed hij de belofte aan God, dat hij, mocht hij dit overleven, zichzelf en al zijn vrije bezittingen in Zijn dienst zou stellen. Folcold overleefde de zwemtocht en hield zich aan zijn belofte. Uit de schenking kon de abdij van Berne ontstaan. Een volgende schenking aan de abdij van Berne vond direct daarna plaats, namelijk tussen 1134 en 1139 door de Utrechtse bisschop Andries van Cuyk. Deze schenking betrof een deel van het Westerwoud onder Maarn en Maarsbergen ter grootte van tien hoeven land. De eerste abt van Berner Everardus, stichtte daar één van de zes uithoven van de abdij onder de proosdij Maarsbergen.

Een uithof is een agrarisch bedrijf dat aan een klooster was verbonden en dat daardóór en daarvóór werd geëxploiteerd. De omvang van een uithof was over het algemeen groter dan die van een gemiddeld middeleeuws boerenbedrijf. Een uithof kon meerdere hoeven onder zich hebben. Waarschijnlijk vrij snel na de stichting is op de uithof een klooster gebouwd. In 1189 is er namelijk sprake van een 'conventus in Mersberge'. Dat wil zeggen dat er toen in ieder geval een gebouw moet zijn geweest met voorzieningen voor de eredienst en een verblijf voor de geestelijken. Op 23 mei 1218 brandde de proosdij tijdens een periode van grote droogte uit. Aangenomen mag worden dat de proosdij daarna direct is herbouwd. De geestelijken die een uithof bewoonden hielden zich bezig met het ontginnen van de woeste gronden om daar landbouw te kunnen beoefenen. In het geval van Maarsbergen betekende dat het bruikbaar en bewerkbaar maken van zowel natte als droge gronden. 'Mers' betekent namelijk weiland of moerasland. Met de berg is de Folcoldusberg bedoeld ten zuiden van de proosdij. In 1248 komt de naam Folcoldusberg in een acte voor: 'Folkoldesberge'. De grond was 'savelachtich', een mengsel van klei en zand. Het was een woeste en vrijwel onbewoonde streek waarin de uithof werd gevestigd. Ter informatie, de dichtstbijzijnde kerk was die van Doorn, die in de 8ste eeuw werd gesticht. Van een kerkelijk leven en een kerkelijke gemeenschap in Maarsbergen was in deze tijd dus nog geen sprake. Wel speelde de kerkelijke gemeente Doorn vanaf dat moment een rol in het ontstaan van de kerkenpaden vanuit de gemeente Maarn naar Doorn.

De Maarsbergse uithof was een proosdij. In deze uithof van de abdij van Berne stond namelijk een priester, afkomstig van de abdij, aan het hoofd. Deze priester, praepositus of proost genoemd, had een huis in de uithof. Naast het woonhuis beschikte hij over een eigen kapel die niet afhankelijk was van de parochiekerk. De proost werd door de abt van Berne telkens voor tien jaar aangesteld. De voornaamste taken van de proost waren het driemaal per week lezen van de mis in de kapel, het toedienen van de sacramenten en het beheer van de goederen. De functie van proost op de uithof was een begerenswaardige, die bij voorkeur aan de leden van de abdij werd toevertrouwd, meestal aan een priester van rijpere leeftijd, die als abt, prior, subprior of econoom met emeritaat ging. Ver van de moederabdij konden de teugels wat meer gevierd worden, hetgeen incidenteel kon leiden tot een weinig voorbeeldige levenswandel. De proosten leefden op de Maarsbergse uithof als heren met daaraan verbonden rechten zoals het jachtrecht. In 1612, ten tijde van de laatste proost, werd de proosdij zelfs een 'edelmans wooninghe' genoemd.

Kasteel Maarsbergen in 1731.

Het gedrag van de laatste proost Hendrik van Grinsven was verre van onberispelijk. Hij stak de opbrengsten van de pacht en van het gekapte hout in eigen zak, liet zijn schuldenaars om niet heideplaggen steken, waardoor de reguliere pachters benadeeld werden. In 1612 werd hij dan ook door de abt berispt en tijdelijk teruggeroepen, overigens niet voor het eerst. Uiteindelijk kwam er in 1613 weer een akkoord tot stand. In dit akkoord werd vastgelegd met welke inkomsten hij het moest doen. Uiteindelijk werd de proosdij hem in 1623 door de Staten van Holland en West-Friesland afgenomen. Een interessant gevolg van dit alles was dat op 12 april 1613 een inboedelinventaris is opgemaakt van de goederen te Maarsbergen. Deze inventarisatie geeft ons ruim inzicht in de bewoning van de proosdij. De inventaris van het Huis te Maarsbergen bleef weliswaar in bezit van de proosdij, maar Van Grinsven kon deze gebruiken. Op de kaart van Justus van Broekhuysen uit 1716 wordt de situatie van de proosdij Maarsbergen en de ligging van het landgoed en al haar bezittingen duidelijk weergegeven.

Opmerkelijk is, dat er veelvuldig sprake was van overleg, dwangmaatregelen, gerechtelijke uitspraken enz., die wijzen op een conflictsituatie tussen het bisdom Utrecht, de abt van Berne en de magistraten uit Eemland. Maarn en Maarsbergen liggen niet voor niets op de hoge flanken langs de Geldersche Vallei, die zich uitstrekt via Leusden en Amersfoort naar de toenmalige Zuiderzee. De afwatering van het gebied verliep via de Heijgraeff en de Geldersche Vallei naar de Eem richting Amersfoort; de ontginningen vonden vanaf het hoge land plaats in dezelfde richting. Logisch dat de drie partijen regelmatig overleg moesten plegen en conflicten moesten bijleggen.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Reformatie
Na 1572 diende het proosdijhuis van Maarsbergen als toevluchtsoord voor de abt en de geestelijken uit het convent van Berne, nadat dat geplunderd was door de Geuzen. De abt bleef zelfs na terugkeer van de kloosterlingen naar Berne nog tot 1581 op Maarsbergen wonen, aangezien Berne hem niet veilig genoeg leek. Ook de inwoners van Maarsbergen werden in die jaren geteisterd door allerlei gewelddaden, lasten en afpersingen van buitenaf. Het was een harde tijd.

Over het religieuze leven uit die tijd is weinig bekend. Wel kunnen we constateren dat het religieus erfgoed in bezit was van bisschoppen, abten en proosten, die de vlag van het rooms-katholieke geloof hoog hielden. In het algemeen werd het gewone volk, de horigen, dom gehouden. Voor de proosdij Maarsbergen gold echter, dat de boeren pachters van de grond waren, die veelal moeite hadden om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar in moeilijke tijden werden zij veelal gesteund door de abt van Berne door het kwijtschelden van de pacht of het geven van aalmoezen.
Het is niet voor niets dat in het wapen van de Proosdij Maarsbergen de mijter is opgenomen van de abt van Berne. In de Marke Mandron/Manderen waren in de middeleeuwen de uitgestrekte heide- en veengronden in bezit van het bisdom Utrecht. De gebruikers van de markegronden waren tiendplichtig aan het domkapittel.

Maarten Luther (1483-1546).

Wij mogen niet vergeten, dat aan het einde van dit tijdperk Maarten Luther (1483-1546) op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkerk te Wittenberg had genageld.
Het protestantisme veroverde Noord-Nederland met alle maatschappelijke veranderingen van dien. Tegen het einde van de 16de eeuw, de periode van overgang van het katholicisme naar het protestantisme, waren er in onze omgeving zes kerken: in Amerongen, Leersum, Doorn, Wouden berg, Overlangbroek en Nederlangbroek, en drie kapellen: in Driebergen, Sterkenburg en Darthuizen. Maarn en Maarsbergen hadden geen parochiekerk, maar wel een kapel op de proosdij. Op 28 juni 1580 werden de parochies door de Staten van Utrecht aangeschreven om de uitoefening van de Roomsche religie te beëindigen. Vanzelfsprekend trokken de pastoors op het platteland zich hier weinig of niets van aan. Vandaar dat de aanschrijving op 10 augustus 1580 werd herhaald met een bekrachtiging op 26 augustus 1581 door de Prins van Oranje. In 1593 riepen de Staten van Utrecht een commissie in het leven, die vooral de reformatie ten plattelande moest beoordelen.
In Doorn en daarmede ook in Maarn en Maarsbergen, had de rooms-katholieke priester Anselmus Daniëlsz, die daar meer dan 20 jaar het ambt bekleedde, vrijwillig voor de reformatie gekozen. Hij had van de gelegenheid gebruik gemaakt met zijn huishoudster te trouwen. Een deel van de ingezetenen van Maarn en Maarsbergen was echter nog roomsgezind. Het rooms-katholicisme werd veelal gedoogd.
Ds. Danielsz rapporteerde bijvoorbeeld, dat lidmaten uit Maarn en Maarsbergen hun kinderen hadden laten dopen en trouwen door ene Cornelius Wicanus in Woudenberg. Hij ergerde zich eraan, dat dit 'op sijn paepsch' was gebeurd. Pas na de Dordtse Synode (1618) werden de zaken straffer aangepakt, hoewel dit nooit tot geloofsvervolging heeft geleid. De katholieke bevolking heeft zich in de provincie Utrecht steeds kunnen handhaven. De protestantse inwoners van Maarn kerkten daarna voornamelijk in Doorn, terwijl hun geloofsgenoten uit Maarsbergen ook in Wouden berg de eredienst bezochten.

Toen in april 1621 het Twaalfjarig Bestand ten einde was, begonnen de aanslagen op kerkelijke goederen opnieuw. Tot dan toe had de abdij van Berne confiscatie door de Staten van Holland en West-Friesland weten te voorkomen door een sterke lobby in Brussel bij de vertegenwoordiger van de Infante Clara Eugenia, en in Den Haag bij de griffier van prins Maurits. Ook heden ten dage is een sterke lobby in Brussel en Den Haag aan te bevelen om iets bijzonders voor elkaar te krijgen of om de uitvoering van ongewenste plannen te voorkomen. Toch namen de Staten van Holland in 1623 de proosdij Maarsbergen af van de abt van Berne. In 1648 volgde de confiscatie van alle goederen van Berne door de Staten van Holland en West-Friesland. Dit betekende het definitieve einde van Maarsbergen als proosdij en maakte de weg vrij voor particuliere bewoning. De band tussen religie en de proosdij Maarsbergen was hiermee verbroken.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Dorpskerk te Maarsbergen
Op 18 april 1656 hebben de Staten van Holland en West-Friesland de voormalige proosdijgoederen verkocht aan de koopman Samuel de Marez (1629-1691). In 1764 hebben de erfgenamen van de familie De Marez het huis en de heerlijkheid ter veiling aangeboden en weer doorverkocht. Op 8 juni 1804 werd het huis en een aantal boerderijen na in bezit te zijn geweest van diverse eigenaren gekocht door mr. Jan Andries du Bois (1777-1848), advocaat voor het Hof van Holland.
Deze mr. Du Bois had drie zonen, David, Barend en Aalt, en een dochter Geertruida Adriana. De bewoners van Maarsbergen gingen ter kerke in Leersum, Woudenberg en Doorn. De familie Du Bois bezat officieel een kerkbank in de kerk te Doorn. Aalt en Geertruida kerkten voornamelijk in Leersum en liepen daar langs de Valkenengseweg, tegenwoordig Woudenbergseweg, naartoe. De inwoners van het Maarnse deel van de gemeente kerkten in Doorn. Zo zijn over de Maarnse Berg en de Ruiterberg naar Doorn de kerkenpaden ontstaan. Meerdere inwoners van Maarsbergen, voornamelijk uit de agrarische families, kerkten in Woudenberg; daar voelde men zich aan de noordkant van de Utrechtse Heuvelrug erg mee verwant.

Schets van de Dorpskerk te Maarsbergen.

Aalt en Geertruida du Bois hebben er, lopend langs de Valkenengseweg, waarschijnlijk veel over gesproken, dat een bedehuis in Maarsbergen wenselijk zou zijn. Toen Aalt op 25 januari 1881 overleden was, vervulde Geertruida zijn wens en liet door de architecten F. W. van Gendt en A. R. Freem een ontwerp maken voor een kerk in Maarsbergen. De aanbesteding voor de bouw vond plaats op 9 juli 1883 in het logement De Liggende Os op het Vreeburg in Utrecht. De kerk werd gebouwd aan de Heerensteeg, de weg van het kasteel Maarsbergen naar Woudenberg, aan de noordzijde van de spoorlijn en het station. De eerste steen is gelegd op 19 september 1883 door Geertruida du Bois; zij mocht de voltooiing van de kerk helaas niet meemaken. Zij overleed 26 oktober 1883. Vóór haar overlijden heeft zij het kasteel en al de omliggende gronden op 3 januari 1882 verkocht aan Jhr. mr. Karel Antoni Godin de Beaufort, later minister van Financiën, lid van de Tweede Kamer en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Nederlands Hervormde Kerk werd op 20 juli 1884 in gebruik genomen, met een dienst die geleid werd door ds. Montijn uit Doorn. Maarsbergen bleef onder de hiërarchie van de kerkelijke gemeente in Doorn vallen.
Op 5 januari 1889 vond de herbegrafenis van de lichamen van Aalt en Geertruida du Bois plaats in de grafkelder naast de kerk in Maarsbergen. Hun lichamen waren eerst begraven geweest op de begraafplaats in Maarn. De kerkvoogdij bracht, conform de wens van Geertruida, een steen aan van wit marmer aan de binnenzijde van de muur die aan de grafkelder grenst, met de tekst, zoals op de foto vermeld.

Op dat moment stond er dus een kerkgebouw in Maarsbergen, dat eigendom was van de erfgenamen van de familie Du Bois. Het dorp bestond in 1846 uit 34 huizen met 260 bewoners, de kerk beschikte over 224 plaatsen. Maarsbergen en Maarn samen waren te klein om het kerkgebouwen de kerkelijke gemeente met een predikant in stand te kunnen houden. De eigenaren van het kerkgebouw stonden daardoor voor een dilemma. Of de kerk en de grond verkopen, óf de kerk slopen. Het was Jhr. Maurits Wijnand Hendrik Hooft, de eigenaar van Geerenstein in Woudenberg en de bouwer en eigenaar van de hofstede Anderstein in Maarsbergen, aan wie dit zeer ter harte ging. Slopen was voor hem geen optie, daarom liet hij in eerste instantie op eigen kosten een bijzonder mooi hekwerk om het terrein van de kerk aanbrengen. Daarna werd door de erfgenamen van de familie Du Bois met de meest gefortuneerde heren van het dorp, de jonkheren Godin de Beaufort (kasteel Maarsbergen) en Hooft (hofstede Anderstein) overeengekomen, dat zij de kerk met toebehoren benevens het portret van wijlen de weledelgestrenge heer mr. Jan Andries du Bois, (zie consistoriekamer) zouden overnemen. De grond kwam in bruikleen voor de tijdsduur van 99 jaar, ingaande 1 juli 1888, eindigend 1 juli 1987. Het hek bleef eigendom van de heer Hooft.

Brief van Godin de Beaufort aan de kerkenraad.

In het begin verzorgde ds. Montijn uit Doorn trouw elke veertien dagen een dienst in de kerk. Hij hield dit vol tot aan zijn emeritaat. Zijn opvolger kwam in Maarsbergen minder goed over. Na 1897 komt hij niet meer voor op de lijst van predikanten. Vanaf dat moment werden de diensten overgenomen door evangelisten van de Nederlandse Evangelische Protestantse Vereniging. Kort nadat in de gemeente Maarn in 1924 de eerste eigen burgemeester werd benoemd en de gemeente in 1925 haar raadhuis liet bouwen, werd de Nederlands Hervormde Gemeente Maarn-Maarsbergen zelfstandig. De eerste bijdrage van duizend gulden van het Rijk voor de predikantsplaats was daarbij zeer welkom.

Het gebouwtje achter de kerk werd meteen in 1924 gebouwd en is sindsdien altijd het middelpunt gebleven voor het houden van vergaderingen en andere bijeenkomsten. In 1934 kreeg de kerk in Maarsbergen een toren met een spits met een zogenaamde 'open ui'. De toren werd voorzien van een klok en een uurwerk. De klok is gegoten door een klokkengieter uit Heiligerlee. De klok wordt nog steeds geluid door een klokkenluider, die met een koord de klok in beweging zet en geheel met handkracht bedient. De kerk heet nu officieel Dorpskerk Maarsbergen en maakt deel uit van de Protestantse Gemeente i.w. Maarn-Maarsbergen.
[NB: Zie ook
16. Dorpskerk Maarsbergen]

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


De Kapel Maarn
De dorpskern Maarn had aan het eind van de 19de eeuw geen kerkgebouw voor de destijds voornamelijk protestantse gemeente. Inmiddels werd er in het begin van de 20ste eeuw al wel gekerkt in café De Plattenberg, ten huize van de heer E. Veldhuizen. De evangelisten De Vries en Volk leidden meestal deze diensten. Zij gingen in deze periode dus zowel in Maarn als in Maarsbergen voor in de eredienst. Maar de dorpskern Maarn breidde zich uit. Woonden er in 1910 nog geen duizend mensen in Maarn, in 1914 zijn dat er 1234. De behoefte aan een kerk groeide.

De Kapel te Maarn.

Aan deze behoefte werd tegemoet gekomen door de familie Van der Poorten Schwartz, die op 'De Zonheuvel' woonde, het tegenwoordige Maarten Maartenshuis in Doorn. De heer J. W. M. van der Poorten Schwartz (1858-1915) was een schrijver/auteur, die onder het pseudoniem Maarten Maartens in Nederland en vooral in Engelstalige landen bekendheid verwierf. De schrijver overleed op 6 augustus 1915 en werd begraven in Nederlangbroek. Ter nagedachtenis aan haar man nam mevrouw Van der Poorten Schwartz het initiatief een kapel te bouwen. Dit geschiedde op het stuk grond van de heer Teunis van de Baan uit Doorn, die een stuk heidegrond had gekocht in Maarn, aan de pas aangelegde gemeenteweg, de huidige Kapelweg. De opdracht voor het bouwen van de kerk werd gegeven door de Nederlandse Hervormde Gemeente te Doorn. In 1916 was de bouw gereed. Het was nauwelijks een echt kerkgebouw te noemen, meer een evangelisatiegebouwtje, klein, rechthoekig, met een aanbouwtje eraan. Het kerkgebouw werd op 9 april 1916 in gebruik genomen met een eredienst met als voorganger ds. Rijnders uit Doorn. De grond bleef aanvankelijk eigendom van de heer Van de Baan. In 1918 richtte men, bij koninklijk besluit, de Vereniging tot Stichting ener zelfstandige Nederlandsche Hervormde Gemeente Maarn-Maarsbergen op. Per 1 januari 1919 vond de overdracht van de kerk namens de stichtster, mevrouw Van der Poorten Schwartz, aan de Stichting plaats. Tegelijkertijd verkocht de heer Van de Baan de grond van de kerk aan de Stichting. Vanaf dat moment streefde de gemeente naar een zelfstandige Hervormde Gemeente Maarn-Maarsbergen. Op zondag 11 februari 1923 werd de Maarnse kerkelijke gemeente voor het eerst met klokgelui ter kerke genodigd. De klok was geschonken door de familie Blijdenstein van Huis te Maarn. Het aantal kerkgangers groeide en de kerk werd te klein. Op 28 november 1926 nam de gemeente het verbouwde kerkgebouw, De Kapel, in gebruik. Door de verzelfstandiging in het jaar 1927 kon de Stichting haar taak en haar bezittingen aan de kerkvoogdij overdragen, hetgeen formeel gebeurde op 5 januari 1929. Later zijn de kerk en de consistoriekamer enkele keren verbouwd en is het ontmoetingscentrum naast het kerkgebouw verrezen. De officiële naam van de Nederlands Hervormde kerk is nu De Kapel; zij maakt deel uit van de Protestantse Gemeente i.w. te Maarn-Maarsbergen.
[NB Zie ook:
1. De Kapel.]

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


St. Theresiakerk Maarn
De priester Anselmus Daniëlsz was bij de reformatie overgegaan naar het protestantisme en de inwoners van Maarn en Maarsbergen waren hem daarin gevolgd. In onze streken waren weinig of geen personen met de rooms-katholieke geloofsovertuiging overgebleven. In het midden van de 19de eeuw veranderde dit beeld. De bevolking van de gemeente Maarn nam toe door de komst van arbeiders van buiten de gemeente door toedoen van de aanleg van de Rijnspoorlijn van Utrecht naar Arnhem, waarvan het eerste gedeelte vanaf Amsterdam gereed was in 1843. In 1845 werd de lijn doorgetrokken tot aan Arnhem. Later kwamen de spoorwegen met het plan om een groot rangeeremplacement bij Maarn aan te leggen. Tegelijkertijd was men begonnen met het winnen van zand uit de zandafgraving. Het aantal rooms-katholieke gezinnen groeide gestaag en woonwijken als Nieuw Amsterdam en later Tuindorp (1925) ontstonden, specifiek om de spoorwegarbeiders en ander personeel te huisvesten. De rooms-katholieke kerkgangers gingen per trein naar Driebergen om daar de Heilige Mis bij te wonen, maar ook naar Cothen. De inwoners van Maarn ten zuiden van de spoorlijn behoorden tot de parochie van Cothen en die ten noorden van de spoorlijn tot de parochie van Hamersveld. Hieruit valt te concluderen, dat de gemeente Maarn van oudsher niet alleen binding heeft gehad met de regio zuidoost Utrecht, maar ook met Leusden/Amersfoort ofwel Eemland.

St. Theresiakerk te Maarn.

In het Registrum Memoriale van de St. Theresiaparochie zijn o.a. de eerste jaren van de Maarnse kerkgeschiedenis opgetekend. Een grote rol in deze tijd was weggelegd voor de eerste pastoor, tevens bouwheer en hoogleraar, Bernardus Franciscus Overmaat. Hij was professor aan het groot seminarie Rijsenburg te Driebergen. In oktober 1925 bracht Mgr. Deken Leblanc, pastoor van Cothen, de noodzaak van een hulpkerk in Maarn ter sprake. De daad werd bij het woord gevoegd en professor Overmaat begon met verve zijn werk als bouwpastoor.
Bouwpastoor Overmaat moest zelf zorgen voor voldoende financiële middelen voor de bouw. Het geld werd bijeen gebracht uit collectes bij gastpreekbeurten, uit acties, loterijen, uitgifte van een dagkalender, maar ook uit bijdragen van de omliggende parochies, zoals Cothen, Hamersveld, Zeist en Renswoude.
Om de behoefte aan een r. k. kerk aan te geven, volgt hier een citaat uit de krant Het Centrum van 2 maart 1926:

"Door de Roomsch Katholieken, wonende te Maarn, was reeds lang de behoefte gevoeld, om te Maarn een r. k. kerk te stichten. Daar deze menschen steeds op de parochie Cothen waren aangewezen of de omliggende gemeenten Rijsenburg of Bunnik, ter vervulling hunner plichten, moesten zij voor één kerkgang van des morgens 7 uur tot des middags 2 uur van huis wezen. 't Is dus wel te begrijpen, dat te bestemder plaatse op het stichten van een eigen kerk is aangedrongen."
Op 19 maart 1926 verkocht de protestants-christelijke notaris Lagerwey een stuk grond, een perceel driestgrond en eikenhakhout aan de Provinciale weg, nabij de Poort te Maarn aan L. J. Hemels, aannemer in Amersfoort. Niemand mocht weten, dat de bestemming een r. k. kerk zou zijn. Een voorwaarde, die de heer Lagerwey er op het laatst nog aan wilde toevoegen, namelijk dat er geen openbaar gebouw op mocht worden gezet, gooide bijna roet in het eten. Gelukkig voor de rooms-katholieke medeburgers werd dit voornemen niet gehonoreerd en ging de koop door. Later heeft de heer Lagerwey verklaard dat, als hij geweten had dat de grond zou worden aangewend voor de bouw van een r. k. kerk, hij deze nooit verkocht zou hebben. Hoe geheim het was gehouden blijkt uit het krantenartikel:
"het mooie terrein tegenover 't Stort tusschen de Amersfoortsen weg en de voormalige houtskoolfabriek is dezer dagen door de heer Lagerweij verkocht. Naar wij vernemen bestaat het plan hierop eenige villa's en burgerwoonhuizen te laten verrijzen".

Op 5 maart 1926 waren de plannen reeds met de aartsbisschop Mgr. Henricus van de Wetering doorgesproken en goedgekeurd, mits men zelf voor de financiën zorgde. De aartsbisschop vond een houten noodkerkje voldoende. Op 25 maart 1926 diende bouwpastoor Overmaat de plannen in bij het Gemeentebestuur van Maarn. Begin april 1926 werd door de aannemer met de bouw begonnen. De raming van de bouw van de kerk was ruim dertigduizend gulden en het totaal bestede bedrag kwam ruim uit boven de zesendertigduizend gulden. Zoals in solidariteit gebruikelijk was, hebben de parochianen zelf het terrein grotendeels ontdaan van struikgewas en ander ongerief, om zo de grond bouwrijp te maken. De naamgeving voor de toekomstige kerk leverde geen problemen op. Gekozen werd voor de naam St. Theresiakerk. De zuster Theresia van Lisieux in Normandië, Frankrijk was juist in 1923 zalig verklaard en werd later in 1925 heilig verklaard. Zij was geboren in 1873 en overleed aan tuberculose in 1897, nog geen vijf en twintig jaar oud. Haar doopnaam was Thérèse Martin, zij werd 'kleine Theresia' of 'Theresia van het Kindje Jezus' genoemd, dit om haar te onderscheiden van Theresia van Avila. De devotie tot deze nieuwe heilige was immens. Zij werd de patrones van de kerk, waarbij Maarn in Nederland de primeur had. Op 17 mei 1926, de eerste verjaardag van de heiligverklaring van de patrones van de kerk, werd de eerste steen gelegd door Deken Mgr. Carolus Leblanc, kanunnik en deken van het dekenaat Culemborg en pastoor van Cothen. Op 30 september 1926 is de kerk ingewijd door Deken Mgr. L. Fock uit Amersfoort en de celebratie van de Heilige Mis vond plaats door Deken Mgr. Leblanc uit Cothen/Culemborg. Met ingang van 26 juli 1929 werd de rectoraatskerk van Maarn verheven tot parochiekerk. Met enig tegenstribbelen van de professor zelf, benoemde de aartsbisschop van Utrecht de bouwpastoor Overmaat, die de gehele bouw van de kerk had georganiseerd en begeleid, tot eerste pastoor van de St. Theresiakerk in Maarn. De grenzen voor de nieuwe parochie liepen in 1929 wat grillig. Maar in grote lijnen vielen naast de gemeente Maarn, de gemeenten Doorn, Driebergen (gedeeltelijk), Austerlitz en Wouden berg onder de parochie Maarn. Pas in 1951 werd de parochie Doorn zelfstandig; hetzelfde geldt voor Austerlitz en Woudenberg in 1963. Na 400 jaar louter protestantisme was dit waarlijk een belangrijk gebeuren.
Het is vermeldenswaard dat pastoor Overmaat o.a. een rijkstraktement genoot van duizend gulden per jaar. De inkomsten uit de kleine parochie en de bijdrage uit andere fondsen waren te gering om een pastoor in dienst (in leven) te houden. Pastoor Overmaat had uit de rijksbegroting gelezen, dat het Nederlands Hervormde Kerkgenootschap te Maarn als staatskerk een bijdrage van duizend gulden per jaar verkreeg voor de instandhouding van de predikantenplaats. Na een uitgebreide briefwisseling tussen hem en het ministerie kreeg het r. k. kerkbestuur te Maarn op 7 april 1927 het volgende antwoord:

"In antwoord op uw schrijven van 4 dezer, heb ik de eer U mede te delen, dat binnenkort een Koninklijk Besluit zal worden genomen tot regeling van het Rijkstractement voor een geestelijke te Maarn".
Aldus geschiedde en zo ontving de dienstdoende pastoor te Maarn duizend gulden rijkstraktement, wellicht als enige rooms-katholieke geestelijke in Nederland.

Op 1 april 1931 kwam er een autobusdienst tussen Doorn en Maarn. De parochie gebruikte de autobus voor het vervoer van de kinderen van Doorn naar de r. k. school te Maarn en tevens voor het vervoer van kerkgangers op zondag van Doorn naar Maarn en terug. Op zondag 5 september 1948 is Huize Plattenberg ingezegend onder de bescherming van het Onbevlekt Hart van Maria. Dit gebeurde, nadat er zes eerwaarde zusters van de Missiecongregatie van Lavigerie op Groot Plattenberg waren gaan wonen om er een klooster te stichten. Zij bleven er tot 1963 en stonden bekend als 'de witte zusters'. Op 7 januari 1968 kreeg de Plattenberg weer nieuwe bewoonsters. Het waren de zusters Augustinessen, die kwamen genieten van een rustige oude dag. Zij hebben veel hand- en spandiensten verricht voor de St. Theresiakerk. In de jaren 1986-1987 zijn de laatste zusters verhuisd naar elders, en is de Plattenberg overgegaan in particuliere handen.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Ontmoetingskerk Maarn
De aanleg van de spoorlijn Utrecht-Arnhem en de daarmee gepaard gaande groei van het inwonertal van de gemeente Maarn heeft vele ontwikkelingen teweeggebracht. Zo ook het stichten van een Gereformeerde Kerk in onze gemeente. De leden van de Gereformeerde Kerk in Maarn behoorden tot de kerkelijke gemeente Doorn. In 1924 vond deze kerkelijke gemeenschap het wenselijk een dependance te stichten in Maarn. Er werd op de plaats van de huidige Ontmoetingskerk aan de zogeheten Meentsteeg, nu Ted Visserweg, een evangelisatiegebouwtje opgericht met een oppervlakte van 7 bij 10 meter, waarin op bepaalde zondagen de erediensten werden gehouden. Sinds 1929 werden de diensten iedere zondagmiddag verzorgd door de predikant ds. J. W. Esselink uit Doorn. In 1933 kwam er een kleine vergaderruimte, tevens consistoriekamer, bij. De predikanten konden nu op een fatsoenlijke manier worden ontvangen. In 1938 werd het gebouwtje aangesloten op de waterleiding, hetgeen vooral voor de kosteres een weelde was.

De Ontmoetingskerk te Maarn.

Op 30 juni 1946 vond de instituering van de zelfstandige Gereformeerde Kerk Maarn plaats; dan spreken wij eigenlijk voor het eerst over de Gereformeerde Kerk. Binnen twee jaar deed de eerste gereformeerde predikant van Maarn, ds. Van Mazijk zijn intrede. Er was geen pastorie, dus de huisvesting van de dominee was een probleem. De oplossing werd er één met een vooruitziende blik, gezien het Samen-op-Weg proces, dat de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Lutherse Kerk zojuist hebben afgerond. De hervormde predikant van Maarn-Maarsbergen, ds. Van Leeuwen, woonde in een grote pastorie in Maarsbergen en hij stelde de pastorie open voor dubbele bewoning. Aan de ene kant van de gang woonde de hervormde dominee en aan de andere zijde de gereformeerde dominee. Het was een goede, maar logischerwijs tijdelijke oplossing. In 1946 werd een bouwcommissie benoemd. In 1950 kwam de nieuwe pastorie aan de Ted Visserweg voor het predikantengezin Van Mazijk gereed. En zoals wij ook bij de r. k. kerk zagen, begon er toen een tijd van geld inzamelen om de kerk te vergroten, waarbij vele gemeenteleden bijzonder intensief en creatief werk hebben verricht. In 1951 werd het vergrote evangelisatiegebouw in gebruik genomen; het beschikte toen over 118 zitplaatsen. Het vergrote gebouw bleek niet aan de behoefte te kunnen voldoen. Vooral 's zomers met vakantie- en pensiongasten was de kerk te klein. In 1956 stichtte de kerkenraad een bouwfonds. Met acties, zoals verkoop van bouwstenen, collectes, bazaars, zamelde men geld in. In 1957 kwam er zelfs toestemming tot het inrichten van een patatkraam op een stukje grond bij de tunnel aan de Tuindorpweg voor de verkoop van patates frites, worstjes en kroketten, uniek voor de gemeente Maarn. Dit verliep niet zonder ongelukken, want bij een gasontploffing vloog het dak van de patatkraam de lucht in. Er kwam gelukkig zo veel geld binnen, dat de bouw van de echte gereformeerde kerk kon beginnen. Spanten, lichtarmaturen en lampen werden geschonken. Op zondag 2 februari 1959 werd er in het oude kerkje voor het laatst gepreekt en in september 1959 nam men de huidige kerk in gebruik. De kerk biedt nu plaats aan 300 personen. In 1975 en 1984 zijn nog enige aanpassingen tot stand gekomen. In 2003 kreeg de kerk de naam Ontmoetingskerk en de Gereformeerde Gemeente maakt nu deel uit van de Protestantse Gemeente i. w. te Maarn-Maarsbergen.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Kerk/Leerhuis De Valkenburcht
De beschrijving van ontstaan en ontwikkeling van De Valkenburcht betekent het beschrijven van de bijzondere kerkvorm van deze kerkelijke gemeenschap, onder de vleugels van de Nederlands Hervormde Synode. Op 22 augustus 1900 nam de synode een voorstel aan, om een advies op te stellen over het inspelen op de nieuwe kinderwetten. In deze wetten werd bepaald, dat kinderen die van het rechte pad waren afgeweken, werden geplaatst in een inrichting tot verpleging in een vereniging, stichting of instelling, die waarborg gaf voor een opvoeding in die godsdienstige gezindte, waartoe de minderjarige behoorde. Een centrale figuur in deze materie was ds. L. Heldring. Zo kwam de synode tot de oprichting van een opvoedingsgesticht vanwege de Nederlands Hervormde Kerk, voor jongens inzake kinderwetten. Op 22 augustus 1909 verwierf de synode de benodigde grond, een stuk heide tussen Maarsbergen en Leersum. De verkoop staat beschreven op 2 september 1909 bij notaris mr. L. Eikendal te Amsterdam. Er werd een directeur benoemd, die bij de opvoeding zowel de geestelijke als de praktische elementen ruim aan bod moest laten komen. Men ging onderwijs geven in de vakken timmeren, schilderen, smeden, manden maken en matten vlechten.

Hoofdgebouw van Valkenheide omstreeks
1912.

Aanvankelijk was er nauwelijks sprake van vakonderwijs voor de moeilijk opvoedbare leerlingen. De boerderij speelde vanaf het begin een belangrijke rol in het onderwijs. De jongens leerden er in de praktijk de beginselen van het boeren- en tuindersvak en konden tevens in een landelijke omgeving tot een regulier leven komen. De directeur kreeg de instructies van het bestuur, dat er door hem elke morgen een godsdienstoefening moest worden gehouden voor de verpleegden en het personeel. Naast de onderkomens voor de pupillen werd daartoe een hoofdgebouw gebouwd met een grote zaal voor minstens 200 personen, die als kerkzaal dienst deed. Op 4 oktober 1912 zijn de gebouwen van de stichting Valkenheide door koningin-moeder Emma geopend. Vanaf het begin stond de officiële status van kerkelijke gemeente ter discussie, want de gemeenschap voldeed niet aan de voorwaarden van een kerkbestuur met ouderlingen, diakenen en kerkvoogden. Hoewel de kerkzaal op Valken heide de meest aangewezen plaats was om de kerkdiensten te houden, bevorderde het bestuur en de directie van de stichting, dat de jongens en het personeel op zondag de reguliere kerkdiensten bezochten in de kerken van de omliggende gemeenten Maarsbergen, Maarn, Wouden berg, Leersum, Doorn en Amerongen. Het probleem om de kerkdiensten niet op Valkenheide te houden, had vooral te maken met het ontbreken van de bestuurlijke en pastorale verantwoordelijkheid voor de diensten door de Hervormde Gemeente Maarn-Maarsbergen en de onmogelijkheid van het bedienen van de sacramenten, zoals de heilige doop, het houden van het heilig avondmaal, en het doen van belijdenis. De poging om van Valke heide een Gestichtgemeente te maken, werd door de Classis van de Nederlands Hervormde Gemeente niet gehonoreerd.

Op 24 mei 1922 werd de heer D. Noordam benoemd tot directeur van de Stichting als opvolger van ds. Meeuwenberg. Hiermee werd de koppeling dominee-directeur losgelaten. De directeur hoefde geen theoloog meer te zijn, maar het geven van catechisatie bleef wel tot zijn taken behoren. De voorgangers in de kerkdiensten zouden in het vervolg door de Stichting Valkenheide worden betaald. Vanaf 27 september 1931 ging de plaatselijke predikant van Maarn-Maarsbergen éénmaal per maand voor in de kerkdiensten op Valkenheide. Hij verzorgde ook een bijbelcursus voor de 'opvoedkundige ambtenaren'. In 1937 werd besloten om de banden tussen de kerkelijke gemeenschappen van de Nederlands Hervormde gemeente Maarn-Maarsbergen en van de Stichting Valkenheide nauwer aan te halen. Er werden twee kerkenraadsleden benoemd, die met Valkenheide verbonden waren en daar ook woonden. In de Tweede Wereldoorlog lagen vele activiteiten stil, ook al ten gevolge van diverse inkwartieringen en vorderingen door de bezetters. De kerkenraad van de gemeente Maarn-Maarsbergen bleef worstelen met de verantwoordelijkheid die men officieel droeg voor het kerkelijk leven op Valkenheide, maar waar men geen inhoud aan wist te geven. Dit gold speciaal ook de benoeming van de predikant. De directeur van de Stichting Valkenheide stelde in zijn jaarverslag van 1949:

"Een gezond kerkelijk leven van de gehele Valkenheide-familie is nodig om het getuigenis, dat aan de jongens wordt gebracht niet een lege vorm te doen zijn, maar wij moeten de wezenlijke vorm aan hen overdragen. Daarom is het goed, dat telkenmale de sacramenten ook op Valken heide worden bediend".
De nieuwe kerkorde in 1951 gaf geen opening, in tegendeel. Het functioneren van de kerkelijke gemeente Valkenheide bleef hiermede, inclusief de pastorale zorg, onder de kerkelijke gemeente Maarn-Maarsbergen vallen. In latere jaren is in goed overleg tussen partijen steeds gezocht naar goed werkende praktische oplossingen tussen de officiële status en in de praktijk werkende oplossingen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de status van Leerhuis De Valkenburcht, dat zich nauw verbonden weet met de nieuwe Protestantse Gemeente i. w. te Maarn-Maarsbergen.

Intussen was de wens in vervulling gegaan, die al voor de Tweede Wereldoorlog bestond, om een nieuwe kerk te bouwen. Dit gebouw heeft een tweeledige functie: het doet dienst als kerk en als cultureel centrum. Op 4 oktober 1963 werd het vrijstaande gebouw in gebruik genomen. De geestelijke verzorging vond op dat moment plaats door een wika, terwijl de zondagsdiensten wisselend door meerdere predikanten werden vervuld. Later nam ds. Van der Steen vrijwel de gehele taak van de geestelijke begeleiding in Valkenheide op zich. De relatie met de kerkenraad van Maarn-Maarsbergen wordt door ingezetenen van Valkenheide verzorgd. Een hechte gemeenschap van mensen van Valkenheide en wijde omgeving viert er momenteel 's zondags de eredienst. Het Leerhuis De Valkenburcht is een waarlijk bijzondere kerk in onze gemeente.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Buitenplaatsen

Historische Ontwikkeling 1800-1950
De ontwikkelingen van Maarn en Maarsbergen vóór 1800 staan beschreven in de drie voorgaande uitgaven van de Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen. Het betreft vooral het ontstaan van de buitenplaats Maarsbergen en de ontginning en agrarische ontwikkeling van de marken Maarsbergen en Maarn.
Na 1800 begon de ontwikkeling van de bosbouw. Op percelen in de Treek, de gebieden rond het huidige Huis te Maarn en rond het landgoed Maarsbergen werden woeste gronden en heidevelden ingeplant met bomen. Tussen 1900 en 1950 vond verdichting van deze bossen plaats en werd de boomaanplant uitgebreid tot het landgoed Stameren en verder op vele gebieden ten zuiden van de spoorlijn. Deze bossen zijn voornamelijk ingeplant met het doel de houtproductie op te voeren en daarmede exploitatie van het gebied rendabel te maken. Hout was overal nodig in de zich industrialiserende maatschappij. Zeker in de mijnen, maar ook in de bouw, in de papierindustrie en in de leerlooierijen (eikenschors).
Een tweede belangrijke ontwikkeling was de aanleg van de Rijnspoorweg van Utrecht naar Arnhem met halteplaatsen in Maarsbergen en Maarn. We spreken dan over de periode van 1838 tot 1845. In 1901 hebben de Spoorwegen een groot rangeeremplacement aangelegd, dat tot 1930 heeft dienstgedaan. Daarna bleven enige rangeersporen over. De zandafgraving, die aanvankelijk bedoeld was voor de aanleg van de Rijnspoorlijn tussen Amsterdam en Arnhem,met grote ingravingen in Maarn en de Emminkhuizerberg, is door de jaren heen steeds verder in zuidelijke richting uitgebreid. Het zand werd gebruikt voor de aanleg van spoorlijnen door geheel Nederland. De laatste tijd werd ook veel zand gebruikt voor uitbreidingsplannen en wegenbouw. Parallel aan de aanleg van de spoorlijnen vond namelijk ook een verdere ontwikkeling van het wegennet plaats. Veel wegen werden verhard en berijdbaar gemaakt voor paard en wagen, en later voor het gemotoriseerde verkeer.

Het was dan ook niet vreemd, dat vanaf het begin van de twintigste eeuw het inwonertal van de gemeente Maarn ging groeien. De gemeente lag op een kruispunt van wegen en spoorwegen. De aanleg van de spoorlijn, het rangeerterrein en het toerisme creëerden een behoefte aan arbeiders en middenstanders. De dorpskernen Maarn en Maarsbergen breidden zich uit.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Luchtfoto van het Huis te Maarn.

Stichten Particuliere Buitenplaatsen
Zoals reeds vermeld werd de eerste particuliere buitenplaats in Maarn gesticht in Maarsbergen, waar in 1656 de Staten van Holland en West-Friesland de voormalige proosdijgoederen in Maarsbergen hadden verkocht aan de koopman Samuel de Marez. Hiermee ontstond de eerste particuliere buitenplaats, die zich verder ontwikkeld heeft tot het huidige landgoed Maarsbergen. Een buitenplaats met een heel lange historie.

Een andere ontwikkeling tekende zich af vanaf circa 1840 tot ongeveer 1925. In die tijd zochten rijke Nederlandse kooplieden, industriëlen en anderen rust en ruimte om er tijdens hun vakantie en na dagelijkse arbeid in te vertoeven. Wij zien dan de Stichtse Lustwarande langs de zojuist verharde weg Zeist, Driebergen, Doorn en Rhenen ontstaan met vele prachtige landhuizen omringd door fraaie tuinen. Langs de weg Doorn-Amersfoort, dus in noordelijke richting, dwars door de Heuvelrug vond eenzelfde ontwikkeling plaats in de gemeente Maarn. De Koepel van Stoop, De Laagt ('t Berghuisje) en Groot Platten berg ontstonden in de negentiende eeuw en De Hoogt, 't Stort, Stameren, het Huis te Maarn, het Maarten Maartenshuis en in Maarsbergen de villa op het landgoed Anderstein, in de twintigste eeuw. In 1976 is het landgoed Het Kombos afgesplitst van het landgoed Maarsbergen.

De route van onze Open Monumentendag 2005 voert u langs al deze buitenplaatsen. De objecten worden bij de hiernavolgende routebeschrijving beschreven. Samen met de kerken en de begraafplaatsen laten ze zien hoe mooi onze gemeente Maarn zich manifesteert op de Utrechtse Heuvelrug en op de flanken van de Geldersche Vallei.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Routebeschrijving

De fietsroute voert u langs kerken, langs buitenplaatsen en over landgoederen. Veel gedeelten zijn echter ook geschikt voor wandelaars; slechts enkele objecten zijn per auto bereikbaar. Aandacht wordt besteed aan de vijf kerken die de gemeente Maarn rijk is, aan de vele monumentale buitenplaatsen, aan het rooms-katholieke en het algemeen burgerlijke gedeelte van de begraafplaats en aan het raadhuis in Maarn. Onderweg zult u zien welke monumenten geopend zijn ter bezichtiging, maar ook de niet-opengestelde monumenten zijn zeker het bekijken waard.

Bekijkt u de villa Anderstein met zwembad in Maarsbergen, en het koetshuis en de 'Oranjerie' bij het kasteel Maarsbergen. De expositie van schilderijen in de Koepel van Stoop en de tentoonstelling van de Cultuurhistorische Waardenkaart en van de foto's van het raadhuis van Maarn zijn ook een bezoek zeker waard.
Hoogtepunt is de bezichtiging van Huis te Maarn, waar in samenwerking tussen de eigenaren en het UPG (Utrechts Particulier Grondbezit) de uitleg in woord en beeld wordt verzorgd, met daaraan gekoppeld een bezoek aan het Maarten Maartenshuis. De objectbeschrijvingen zijn slechts impressies en geven achtergronden van de monumenten, die u kunt bezoeken.
Wilt u meer weten over de objecten, de beschrijvingen van de monumenten? Deze zijn uitgebreid te vinden in het boekje "MAARN, Geschiedenis en Architectuur", van Hans Lägers en Karen Veenland-Heineman, onder eindredactie van Elisabeth Stades-Vischer. Aan het samenstellen van dat boekwerk hebben in het recente verleden diverse leden van de Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen een bijdrage geleverd. De beschrijvingen in deze gids zijn veelal gebaseerd op de inhoud van dat boekwerk.
De totale fietstocht is 20,2 km lang. U kunt deze tocht in drie gedeelten knippen:

Zonder bezwaar kunt u natuurlijk voor elk van de delen van de route afzonderlijk kiezen. Wij wensen u veel kijk- en fietsplezier.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


De route start bij De Kapel aan de Kapelweg te Maarn. Hier wordt de Open Monumentendag 2005 geopend. U kunt er het routeboekje kopen. Als u met de auto komt, parkeer deze hier en ga verder met de fiets, lopend of met de wagen achter een tractor (moderne paardentram).

De Kapel aan de Kapelweg te Maarn.
Het startpunt van de route.

1. De Kapel
In het eerste gedeelte van dit boekje staat veel over de
ontstaansgeschiedenis van De Kapel beschreven. De Kapel is een typisch voorbeeld van een kapelletje, waarbij u architectonisch gezien even het aangebouwde ontmoetingscentrum mag vergeten. De oorspronkelijke kapel, uit 1916, heeft een rechthoekige plattegrond met een klein uitbouwtje. In 1926 was de kapel al te klein en werd deze uitgebreid. Het gebouw ligt verhoogd ten opzichte van de Kapelweg. De plattegrond van de kapel is een Grieks kruis met aan de voorzijde een rechthoekig, laag ingangsportaal, dat tegenwoordig alleen voor trouw- en rouwdiensten wordt gebruikt. De bouw in 1970 van het ontmoetingscentrum, heeft visueel afbreuk gedaan aan de eigenlijke kapel. In 1980 is De Kapel gerenoveerd, waarbij de consistoriekamer bij de kerk werd getrokken. Het interieur werd gewijzigd, het orgel werd verplaatst naar de zijde boven de oorspronkelijke ingang. Daar tegenover werd het liturgisch centrum ingericht en in één van de groengetinte ramen werd de roede-indeling veranderd in een kruis.
Kenmerkend voor de vormgeving is het voorportaal met het grote spitsboogvormige bovenlicht en daarnaast de spitsboogvensters. In de gevel is een sieranker geplaatst in een ronde uitsparing. Het aanzien wordt versterkt door een zesvoudige klokkentoren met galmgaten en een spits dak met windwijzer in de vorm van een haan.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Vanaf De Kapel rijdt u over de Kapelweg richting Doorn tot aan de Maarnse Grindweg. Links en rechts ziet u de voor Maarn typerende woningbouw en groenaanleg, die de gemeente tot een geliefd woonoord maken. Aan het eind van de Kapelweg gaat u linksaf en volgt u deze verharde weg door de bossen en langs de Knorrebuurt, één van de oudere buurten uit het begin van de twintigste eeuw. Na 900 meter gaat u rechtsaf over een grindweg richting het Huis te Maarn. U moet hier behoorlijk klimmen. Al van verre ziet u de prachtige tuinaanleg en het schitterende Huis liggen. Links van u ligt één van de oudste heidevelden van onze omgeving, waar schapen grazen. Vandaag zult u op de buitenplaats worden rondgeleid door de familie Van Notten en vertegenwoordigers van het UPG. Het UPG viert in 2005 zijn 10-jarig bestaan en schenkt daar tijdens de Open Monumentendag aandacht aan en wil de inwoners van de provincie Utrecht daarbij betrekken.

2. Huis te Maarn
Het huis en de tuin van Huis te Maarn zijn een prachtige eenheid. Al in 1906 werd de grond aangekocht door mr. Willem Benjamin Blijdenstein, een Amsterdamse bankier. Hij was gehuwd met mevrouw Alida Gerharda van Heek, een telg uit een familie van Twentse textielfabrikanten. De aanleg van de buitenplaats werd ter hand genomen door een bekende Twentse tuin- en parkarchitect P. H. Wattez. Op de plaats waar het grote huis zou verrijzen, stond in de beginjaren een theehuisje, dat de toepasselijke naam de Verrassing droeg. Het kadaster vermeldt op dat moment: "terrein van vermaak, theehuisje en bergplaats/garage". De aanleg van park en tuinen ging dus vooraf aan de bouw van het huis. De eigenaren hebben in deze jaren bij mooi weer genoten van de prachtige tuin, het mooie uitzicht over de Utrechtse Heuvelrug en de rust en de ruimte van dit unieke plekje.

Huis te Maarn.

Het huidige Huis te Maarn werd in 1916 gebouwd en betrokken. Het landhuis is in neoclassicistische stijl ontworpen. Het ontwerp verwijst naar de Amerikaanse koloniale architectuur en vertoont in het klein enige gelijkenis met het Witte Huis in Washington. Tot de buitenplaats behoren de woning, de voormalige chauffeurswoning annex stalling, een garage, de tot woning verbouwde oranjerie, een tennisbaan en een tennishuisje, en het park en de tuinen met o.a. een waterput, een tuinbank en enkele tuinornamenten. Het zou te ver gaan om de objecten bouwkundig exact te beschrijven.
Het Huis te Maarn is gelegen aan de Amersfoortseweg, de weg van Doorn naar Amersfoort. Het heeft tevens een toegang vanaf de Maarnse Grindweg te Maarn. De hoofdingang ligt aan de zuidkant, ofwel aan de kant van de Amersfoortseweg.
Hoewel het huis is gebouwd als zomerhuis werd het vanaf 1923 permanent bewoond. In de Tweede Wereldoorlog zijn er o.a. Rotterdamse kinderen opgevangen en van 1943 tot 1954 was het als rusthuis in gebruik. Tussen 1958 en 1967 deed het huis dienst als retraiteoord c.q. hotel. Tussen 1995 en 1997 is het huis geschikt gemaakt voor dubbele bewoning; het wordt nu bewoond door de families W. J. P. en B. Th. W. van Notten. De gehele buitenplaats is in 1991 ondergebracht in een Natuurschoonwet-Landgoed b.v. om versnippering te voorkomen. Sinds 1998 heeft het landgoed de status rijksmonument.
De totale buitenplaats beslaat een oppervlakte van 116,5 hectare. Op het landgoed ligt een 5,5 hectare groot terrein, waarop zich de familiebegraafplaats bevindt (Stichting Rustplaats Huis te Maarn). De hoofdas van de tuinaanleg splitst zich, komende vanaf de Maarnse Grindweg, onderaan het parklandschap in twee licht gebogen paden. Het lage gedeelte van de tuin wordt ingenomen door een weide met boomgroepen en onder andere solitaire Libanon-ceders. De bij het huis gelegen tuin is geometrisch opgebouwd. De scheiding tussen beneden- en boventuin bestaat uit een gebogen pad met symmetrische beplanting van in kegelvorm geknipte taxussen. Het huis is gelegen op de hoofdas, hoogteverschillen worden met natuurlijke trappen overwonnen. Achter het huis zetten de zichtassen zich voort in een lindelaan, die visueel wordt afgesloten door een put, een zogenaamde Bentheimerput. Jammer genoeg kan er geen water uit naar boven worden gehaald. Achter de put staat een tuinbank in neo-Lodewijk-XIV-stijl; bij de put staan twee hardstenen schildhoudende leeuwen op sokkels. Voor het huis aan de tuinzijde staat een marmeren ornament (de engelenbak) dat fungeert als vogeldrinkbak.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Wij nemen node afscheid van Huis te Maarn, passeren de laatste bijgebouwen van de buitenplaats en rijden richting Amersfoortseweg door de fraaie bossen van het Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug. Ruim voor de Amersfoortseweg wordt met bordjes aangegeven hoe u binnendoor rechtsaf over een bospad naar het Maarten Maartenshuis kunt fietsen. U volgt linksaf de toegangsweg en ziet verderop aan uw rechterhand het poorthuis naar het Maarten Maartenshuis. In dit huis is het SBI (Stichting I. R. Slotemaker de Bruïne-Instituut) gevestigd, een opleidingsinstituut voor training en advies. De cursussen behelzen trainingen voor managers en hun medewerkers, maar ook training in medezeggenschap en opleidingen voor ondernemingsraden, omgaan met vrijwilligersorganisaties en andere activiteiten voor het opdoen van inspiratie en ontwikkeling. Een heel andere bestemming is de officiële trouwzaal voor de gemeente Doorn en de verhuur van zalen aan particulieren en overheden. Genoeg daarover. U gaat onder het poortgebouw door en staat voor het Maarten Maartenshuis. Het huis is, afhankelijk van de zaalbezetting, voor een gedeelte opengesteld en het interieur is meer dan het bezichtigen waard.

3. Maarten Maartenshuis (De Zonheuvel)
Het Maarten Maartenshuis dankt zijn naam aan de eerste bewoner van dit landhuis, de schrijver Maarten Maartens, een pseudoniem van mr. J. M. W van der Poorten Schwartz (1858-1915). Het ontstaan van het landgoed gaat terug naar het jaar 1836 toen de oud-burgemeester van Doorn de heer H. J. van Bennekom een stuk heidegrond kocht van de Domeinen ter grootte van zevenentwintig hectare. Dit heideveld werd van noord naar zuid doorsneden door het oude Maarnse kerkenpad en sinds het jaar daarvoor tevens door de nieuwe zandweg van Doorn naar Amersfoort. Hij liet hier een huis bouwen en gaf het de naam De Zonheuvel. Tegenover het huis aan de andere zijde van de weg werd een dertig meter diepe waterput gegraven. Het uitzicht vanaf de woning, hoger dan de spits van de Domtoren van Utrecht, was fantastisch. Men kon de kerk en de gebouwen van de stad Utrecht zien liggen, maar volgens overlevering ook de rookkolommen zien van de stoomboten, die voeren op de Lek.

Afbeelding van zon en heuvel boven de voor-
deur van het Maarten Maartenshuis.

Het landgoed met het huis werd diverse malen doorverkocht en kwam in 1894 in bezit van mevrouw Anna van der Poorten Schwartz - van Vollenhoven. Zij verhuisde met haar man, die bekend stond onder de schrijversnaam Maarten Maartens van hun oorspronkelijke behuizing in kasteel Lunenburg in Nederlangbroek naar het zoveel kleinere huis De Zonheuvel. Deze woning was te klein voor de familie en noordoostelijk van De Zonheuvel werd een grotere woning gepland. Het huis werd gebouwd naar een ontwerp van de eigenaar en opgeleverd in het jaar 1903. Het nieuwe landhuis kreeg de naam De Zonheuvel, waarbij de naam van het bestaande huis werd gewijzigd in Oud-Zonheuvel. Op het landgoed staan sindsdien twee herenhuizen.
De architectuur is duidelijk ingegeven door de uiterlijke verschijningsvorm van het kasteel Zuylenstein tussen Leersum en Amerongen. Let hierbij op de vensters en de trapgevels. De hoofdingang bestaat uit een massieve voordeur, die toegang geeft tot een ruime hal. Boven de deur is een embleem aangebracht, voorstellend een gele zon en een witte heuvel tegen een blauwe achtergrond. Typerend is dat de achterkant van het huis naar de Amersfoortseweg is gekeerd. Het grasveld ter plaatse was ingericht als hertenkamp. Aan de voorzijde lag een Franse tuin in de formele Versailles-stijl van Le Nôtre. De vormgeving van de hertenkamp en de tuin zijn momenteel nog herkenbaar.
Het poortgebouw was vroeger voor de helft ingericht als woning voor de butler en het andere deel bestond uit de stallen. Vanaf 1905 waren hier niet alleen de paarden en de koetsen met al het toebehoren ondergebracht, maar tevens de automobiel.

Maarten Maartens werd als Jozua (Joost) Marius Willem Schwartz geboren te Amsterdam op 15 augustus 1858. Hij was de zoon van een joodse vader, dr. Carl August Ferdinand Schwartz. Deze had zich bekeerd tot het Christendom en heeft als predikant en schrijver op veel plaatsen in Europa gewoond. In 1864 verhuist het gezin naar Londen. Als de vader in 1870 overlijdt gaat moeder met de kinderen terug naar Amsterdam. In 1873 verhuist zoon Joost naar Bonn en vervolgens in 1877 naar Utrecht om te gaan studeren. Getrouwd in 1883 met Anna van Vollenhoven, wordt tijdens een verblijf te Parijs in 1888, hun dochter Ada geboren, van wie de aanwezigheid nog zeer duidelijk wordt teruggevonden in de inrichting van het Maarten Maartenshuis. Vermeldenswaard is dat het gezin vanaf 1890 voornamelijk in Nederland domicilie koos. Zij woonden achtereenvolgens op kasteel Lunenburg in Nederlangbroek (1890-1891), Chateau de Sully nabij Vevey in Zwitserland (1892-1894), in Leersum op kasteel Zuylenstein (1895-1899), te EI Bair (nabij Algiers 1899-1900), in huize De Bunt in Driebergen (1901-1902) en tenslotte in Huize De Zonheuvel vanaf 1903. Joost overleed op 3 augustus 1915, nog net geen 57 jaar oud. In 1889 werd de naam 'van der Poorten' bij koninklijk besluit toegevoegd. Het is de meisjesnaam van zijn overgrootmoeder. Maarten Maartens heeft in de Engelse taal veel romans en ander literair werk geschreven. Veel van zijn boeken zijn vertaald in verschillende Europese talen. Opvallend is de indeling van het huis, die in afmetingen is afgestemd op de ornamenten en antieke objecten in de inrichting, die reeds voor de bouw in bezit waren van de familie Van der Poorten Schwartz. Een normale gang van zaken zou zijn dat eerst de indeling van het huis wordt vastgesteld en dat daaraan de inboedel wordt aangepast. In dit geval is voor de omgekeerde volgorde gekozen. In dit kader kunnen worden genoemd trappenhuis, schilderijen, koorhek en lambrisering. Het interieur is het bezichtigen meer dan waard. Een prachtige hal met antieke meubelen, een eikenhouten koorhek met bijbehorende lambrisering, servieskasten en vele andere relikwieën uit vroeger tijden. Van de kamers noemen wij de bibliotheek, de Italiaanse kamer, de muziekkamer, de rookkamer, Anna's boudoir, en de salon. Boven in de gang is in vitrines het werk van Maarten Maartens verzameld. Verder hangt er een zeer oude, prachtige landkaart van de provincie Utrecht "te weten, de Nieuwe Kaart, gemeten en in kaart gebracht door Bernard Du Roy, 1696". De tekst op de landkaart van Utrecht luidt:

Nieuwe Kaart
van
Den Lande van Utrecht
D'Ed: Mog. Heeren Staten van
Welgemelden Lande
doen meten en in kaart brengen door
Bemard Du Roy ingenieur;
Uitgegeven tot Amsterdam door
Johannes Covens en Cornelis Mortier
met privilegie van
de hoog mog. Heeren
Staten General der
Vereenigde Nederlanden
en special van
d' Ed; Mog: Heeren Staten van den
Lande Utrecht

Schale van twee Duysent
Stightse Roeden

Na het overlijden van Anna van der Poorten Schwartz (1924) en Ada's vertrek naar een pension in Doorn, waar ze in 1944 overleed, kreeg De Zonheuvel - nu Maarten Maartenshuis - een andere bestemming. Het werd een conferentieoord en centrum voor nationaal en internationaal jeugdwerk. Hiertoe werd de 'Stichting Zonheuvel' in het leven geroepen, waarin Ada een actieve en stuwende rol vervulde. In de Eerste en Tweede Wereldoorlog waren er respectievelijk voorzieningen voor een noodhospitaal en een Rode-Kruishulppost gevestigd. In 1974 wordt het Maarten Maartenshuis gekocht door de Stichting J. R. Slotemaker de Bruïne-Instituut (SBI). Sinds 1976 draagt de Stichting Maarten Maartenshuis zorg voor de instandhouding en conservering van het huis en de inboedel. Behoudens contractuele verplichtingen zal het Maarten Maartenshuis op de Open Monumentdag 2005 open zijn voor bezichtiging.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


U fietst naar de Amersfoortseweg en neemt de parallelweg naar Maarn. U ziet Huize Stameren aan uw linkerhand. Mede uit veiligheidsoverwegingen (oversteken van de drukke weg) adviseren wij Stameren niet te bezoeken. Bij het voortzetten van de tocht naar Maarn daalt u nu de steile Maarnse berg af. Aan de voet van de Maarnse Berg, na het oversteken van de Maarnse Grindweg, tekent zich rechts van u het Koetshuis van de buitenplaats Groot Plattenberg af. U vervolgt de parallelweg tot aan de St. Theresiakerk, op de hoek van het Poortse Bos. Deze kerk is opengesteld en hier staat koffie en limonade voor u klaar (tegen betaling). Wilt u de route beëindigen dan rijdt u via het Poortse Bos de Ted Visserweg af tot aan rechts de Raadhuislaan en vervolgt u deze weg door de tunnel naar het raadhuis. Hier kunt u de Cultuurhistorische Waardenkaart bekijken en oude foto's van het raadhuis.

Huize Stameren.

4. Huize Stameren
In de jaren 1904-1905 laat de Amsterdamse commissionair in effecten, Willem Gerrit Wendelaar de buitenplaats Stameren bouwen naar het ontwerp van de architect C. B. Posthumus Meyes. Het stuk grond dat daarvoor werd aangekocht, bestond uit glooiend terrein met akkers, hakhout, heide en dennenbos tegen de oostflank van de Heuvelrug. De jonge aanplant was zo laag, dat het huis rondom uitzicht had. Door de openheid van het terrein stond het huis ook wel bekend als Waai- en Braailust. Tegelijk met het landhuis werd in dezelfde stijl het koetshuis gebouwd dat vanaf de Amersfoortseweg goed is te zien.
De combinatie van de wit gepleisterde muren met donkergroene geveIbetimmeringen, een ruim dakoverstek, steekkappen en dakkapellen van verschillend formaat geeft het huis een chaletachtig aanzien. Architect Posthumus Meyes bracht op Stameren in praktijk, wat hij gepubliceerd had over situering en indeling van vertrekken in villa's en landhuizen. De kamers waar men het meest verbleef waren naar het oosten en het zuiden gericht, zoals de salon met de serre. Terwijl aan de noordzijde de vertrekken met een werkfunctie lagen, zoals de eetkamer, de studeerkamer, de keuken met provisiekamer en de bijkeuken. De scheiding tussen bewoners en personeel was gewaarborgd door het aanbrengen van twee afzonderlijke trappenhuizen. De combinatie van een centrale hal met grote schouwen aangrenzend een monumentaal trappenhuis heeft de architect ook elders toegepast

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Koetshuis Groot Plattenberg.

5. Koetshuis Groot Plattenberg
Het voormalige koetshuis van Groot Platten berg is nog het restant van wat eens de buitenplaats Groot Plattenberg is geweest. Dit buiten werd gebouwd in 1861 door W. H. baron Van Lynden te Zeist, heemraad van het College van de Eem. Op deze plaats had vroeger een herberg annex boerderij gestaan. Het huis, de stal, het 'boombosch', weiland en erf werden in 1919 verkocht aan J. Th. Boelen, wijnhandelaar te Amsterdam. De gemeente Maarn heeft in het huis lange tijd een kamer gehuurd, die als rechthuis diende en waar tevens de gemeenteraadsvergaderingen werden gehouden. Latere bestemmingen zijn geweest onderdak voor de Sint Monica Stichting der Witte Zusters, Stichting Unie van Vrijwilligers voor Medische en Sociale Ontwikkeling in de Ontwikkelingslanden en de Zusters Augustinessen uit Heemstede. Deze laatsten gebruikten het huis als bejaardenhuis voor de zusters. Hierna is de buitenplaats overgegaan in particuliere handen.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Het beeld van Theresia boven de
ingang van de St. Theresiakerk.

6. St. Theresiakerk
Onder 'Religieus erfgoed' is reeds in detail ingegaan op het tot stand komen van deze kerk met daarnaast de pastorie. Op hetzelfde terrein stonden vroeger nog het patronaatsgebouw, de kosterswoning en een r. k. lagere school. De bakstenen kerk op een rechthoekige plattegrond, met een zadeldak en nok van met rode tuiles-du-nord gedekte pannen, staat haaks op de Amersfoortseweg. Op de nok staat aan de voorzijde een klokkentoren met uurwerk, dat bekroond wordt door een gebogen tentdak met kruis.

De voorgevel heeft een topgevel met uitkragende schouders en in het midden bevindt zich een inpandige spitsboog portiek geflankeerd door een spitsboogvenster. Boven de portiek is een wit zandstenen beeld van de Heilige Theresia onder baldakijn geplaatst, met daaronder de tekst: 'Rosarum Imbrem et Coleo Effundam' (Ik zal een rozenregen uitstorten ook uit de hemel). Het beeld van Theresia, herkenbaar aan de rozen regen, is gemaakt door Wim Harzing uit Rijsenburg. Alle vensters in de kerk zijn voorzien van voorstellingen in glas-in-lood, die ontworpen zijn door de Utrechtse glazenier L. D. Kocken. In 1965 werd het kerkinterieur aangepast als gevolg van het tweede Vaticaans Concilie: de kruiswegstaties verdwenen onder een laag muurverf. Andere ornamenten vielen ten prooi aan wat wel een 'tweede beeldenstorm' werd genoemd, maar nu door de katholieken zelf ontketend. In het jaar 2000 is een grote restauratie uitgevoerd, zowel aan het uitwendige als aan het inwendige van de kerk. Het interieur is lichter geworden en oogt weer in volledige harmonie met het kerkgebouw. De kruiswegstaties zijn in ere hersteld. In het voorportaal is een oecumenisch stiltecentrum ingericht. Aan de noordzijde van de kerk is, binnen harmonisch architectonische vormgeving, het ontmoetingscentrum De Ark gebouwd.

7. Raadhuis
(voor beschrijving
zie nr. 13).

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


't Stort, entree.

Gesterkt door uw bezoek aan de St. Theresiakerk steekt u bij de verkeerslichten de provinciale weg over naar de westzijde van de weg richting Austerlitz. U gaat direct linksaf en aan uw rechterhand bevindt zich de buitenplaats 't Stort.

8. 't Stort
De meeste grote buitenplaatsen verrezen in het begin van de twintigste eeuw, zo ook de buitenplaats 't Stort. De naam van het landhuis verwijst naar het storten van zand uit de ontgravingen die plaatsvonden in het kader van de aanleg van de spoorlijn. Het huis staat op een zandstort, maar mogelijk moet de oorsprong van dat zand gevonden worden in het graven van de vijver achter de woning. De opdracht tot het bouwen van het huis werd gegeven door de heer Daniël David Stuten, directeur van de Ontvang- en betaalkas in Amsterdam. De grond was in 1901 verkocht door de heer Lagerwey te Wouden berg en stond geregistreerd als 'driest en bouwland'.

Op 1 juni 1909 werd een huurovereenkomst getekend tussen de heer Stuten en Willem Hendrik de Beaufort, met betrekking tot 't Stort, na een door de heer De Beaufort gewenste verbouwing. Het huurcontract met verlenging liep ten slotte door tot het jaar 1916. In dat jaar kocht de heer S. P. van Eeghen de buitenplaats voor zijn dochter Ada Wilhelmina en zijn schoonzoon Willem Hendrik de Beaufort. In 1975 ging het huis inclusief het koetshuis over in handen van Reijsiger Beheer en kreeg het de functie van woning en kantoor. De woning is ettelijke keren verbouwd door uitbreidingen zowel op de begane grond als op de verdiepingen.

De tuin aan de voorzijde bestaat uit een open weide/gazon met boomgroepen, terwijl aan de achterzijde een gazon met borders, een serpentinevijver met knuppelbruggetje en een bosgedeelte is aangelegd. De oprijlaan voert u langs het koetshuis naar de ingang van de woning. Vóór het huis is een rotstuin aangelegd met waterval en trappartij. De gebruikelijke tennisbaan met bijbehorende tuinkoepel is in de loop der jaren verdwenen. De inrichting van de woning is nog geheel traditioneel gebleven.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Chauffeurswoning De Hoogt.

Na de eerste buitenplaats in het landgoed Den Treek/Henschoten en nadat de naam De Beaufort voor de eerste keer is voorgekomen, rijden wij verder Den Treek in voor een volgende ronde in de route van de Open Monumentendag 2005. U fietst de weg richting De Hoogt in, eerst een verharde asfaltweg, maar daar waar het fietspad afbuigt richting Austerlitz, gaat u rechtdoor over een half verharde weg in noordelijke richting en fietst u rechts om de buitenplaats De Hoogt heen. Inmiddels bent u de voormalige chauffeurswoning met autogarage, behorend bij de buitenplaats, gepasseerd.

9. De Hoogt, buitenplaats en chauffeurswoning

Chauffeurswoning met autogarage
De bij De Hoogt behorende voormalige chauffeurswoning met autogarage is in 1917 gebouwd in opdracht van Joachim Ferdinand de Beaufort naar het ontwerp van J. W. Hanrath. De grond was verworven als een 'perceel bosch, hakhout en dennen' van Catharina Johanna de Beaufort. In het midden tussen de twee woningen is de garage met overdekte wasplaats gesitueerd. In het linker woongedeelte was een werkplaats en de biljartkamer opgenomen. De eigenlijke woning bevond zich aan de rechterzijde.

Buitenplaats De Hoogt
De buitenplaats De Hoogt werd tussen 1908-1910 als vakantiewoning gebouwd door Joachim Ferdinand de Beaufort. Hij was één van de elf kinderen van burgemeester Johannes Bernardus de Beaufort uit Woudenberg, die opgroeide in Huize Laanzicht daar ter plaatse. Hij kocht de grond volgens het kadaster als 'heide en dennenbosch'. De heer J. F. de Beaufort was koopman, bankier en directeur van de Nederlandsche Bank in Amsterdam. Toen de vakantiewoning in 1910 gereed was, werd het huis in het kadaster omschreven als 'huis, machinekamer, schuur en heide'. Met de machinekamer werd het gebouwtje bedoeld met de pompkamer voor de watervoorziening. In 1925 is het huis vrijwel verdubbeld. Het middengedeelte stamt uit 1910, maar de uitbreidingen aan beide zijden en de vergroting aan de achterzijde zijn in 1925 aangebracht. De tennisbaan naast het huis bestaat nog. Het zwembad en de ijskelder die er in het verleden waren, zijn inmiddels verdwenen. Het ijs uit het zwembad werd opgeslagen in de kelder en zo had men het gehele jaar ijs ten behoeve van de koeling van etenswaren en dranken. De heer De Beaufort was in zijn vrije tijd een verwoed timmerman. Voor elk van zijn zoons heeft hij een grote blokhut gebouwd. Er was geen elektriciteit, dus alles geschiedde met de hand, ook het zagen van de bomen, en wel met de trekzaag. Het hout werd met de dissel vlak gemaakt en met hamer en beitel verder bewerkt. De heer De Beaufort heeft deze hobby jarenlang beoefend. Toen er later een hut in vlammen opging, is een andere blokhut naar een perceel verderop langs de Amersfoortseweg verplaatst. Deze is nog te zien bij het eerste witte huis links na de kruising Quatre Bras, net voor het Pannenkoekenhuis Bergzicht. Bij De Hoogt zijn alle blokhutten inmiddels verdwenen.

Buitenplaats De Hoogt anno 2005.

De tuin bestaat uit een drietal door haagbeuken omsloten deeltuinen. Daarachter bevindt zich een grote weide met solitair staande bomen. De zichtlijnen naar de Amersfoortseweg zijn nog steeds aanwezig, de oude rhododendrons markeren de paden. Het uitzicht vanaf het terras was fantastisch. De Veluwe was goed herkenbaar en toen de boerderij De Haar aan de Dwarsweg in 1920 afbrandde, was dit vanaf het terras goed te zien. De bouw, in 1923-1925, van Tuindorp met zijn rode daken was goed te volgen en werd door de bewoners van De Hoogt ervaren als onprettig en horizon vervuilend.
Tot de buitenplaats De Hoogt behoorden percelen op de Peppelenk, grenzend aan de Hoekenkamp. Hier werd het huis gebouwd voor de tuinbaas. Het is tot in de dertiger jaren in bezit geweest van de familie De Beaufort. De tuinbaas, de heer Martijn, is daarna verhuisd naar de chauffeurswoning op De Hoogt. Vanuit de moestuin, maar ook uit de boomgaard bij de boerderij De Haar werd 's winters groente en fruit in grote rieten manden bezorgd bij de woning van de familie De Beaufort aan de Herengracht te Amsterdam. Tot 1925 was De Hoogt voornamelijk een vakantiewoning voor de familie De Beaufort, daarna is het huis tot 1946 permanent bewoond geweest. Vanaf deze tijd zijn in een gedeelte van het huis appartementen gemaakt, die ook door mensen van buiten de familie werden bewoond. Na het overlijden van de heer De Beaufort in 1959 is De Hoogt een internaat geworden voor studenten, van wie de ouders in het buitenland verbleven. Kortgeleden is het huis verkocht aan de familie Kampschoër, die het huis geheel heeft gerenoveerd onder begeleiding van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het gebouw ziet er bijzonder fraai uit en het klokje in de klokkentoren luidt weer.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Koepel van Stoop.

Wij rijden achter het huis De Hoogt langs en gaan direct daarna linksaf de halfverharde weg op richting Austerlitz, die door de heer J. F. de Beaufort is aangelegd. Op de eerste grotere kruising van boswegen gaat u rechtsaf richting de Koepel van Stoop. U verlaat hierbij het dennenbos en rijdt door een prachtig open beukenbos. Het klimmen op dit weggedeelte vergt enige kracht, zeker als de wegverharding enigszins rul is. Na de bezichtiging van de Koepel van Stoop daalt u langzaam af naar 't Berghuisje en verder wat steiler naar beneden naar de paardenstal op De Laagt. U hebt daarmee weer één van de mooiste gedeelten van onze gemeente gezien.

10. Koepel van Stoop
Op de grens van Maarn, net in de gemeente Woudenberg, ligt de Koepel van Stoop. Wederom was het een koopman, bankier, grondbezitter en ontginner, Johannes Bernardus Stoop (1781-1856), die in 1830 een landgoed wilde aanleggen. J. D. Zocher Jr. kreeg de opdracht voor de aanleg van een park. Uiteindelijk kwam er echter geen landhuis tot stand. De problemen met het vinden van water op een aanvaardbare diepte leidden tot het afblazen van de bouw. De familie Stoop ging in Zeist wonen, maar bouwde in 1840 wel een theekoepel op het aangekochte perceel. Ongeveer tezelfder tijd werd in neogotische stijl het jachthuis 't Berghuisje gebouwd. De Koepel werd gesitueerd op een hoog punt op de Utrechtse Heuvelrug (42,6 m + NAP) met uitzicht op de Geldersche Vallei en de Veluwe, maar ook met een zichtas naar de Utrechtse Domtoren. De zes zuilen waarop het dak rust zijn van zandsteen en afkomstig van de beurs van Hendrik de Keyser uit Amsterdam. Met het huwelijk van Stoops dochter Anna Aleida met de heer Aernoud Jan de Beaufort, kwam de Koepel in bezit van de familie De Beaufort. De eerste tijd diende de Koepel als theehuis. Rond 1934 werd ze door de heer W. H. de Beaufort ingericht als Boschbouwkundig Museum. Grote delen van het landgoed Den Treek-Henschoten waren inmiddels met bos ingeplant. Tegenwoordig is de Koepel in gebruik als atelier en expositieruimte van een schilderes, mevrouw Mirjam Pekelder-van de Pijpenkamp (website: www. mijpe.nl). Na de recente restauratie- en onderhoudsbeurt verkeert de Koepel in zeer goede staat.

Samen met 't Berghuisje en de lager gelegen boerderij/stal en boswachterswoning ligt hier in het landschap een prachtig complex. Het karakter wordt voornamelijk bepaald door de unieke parkaanleg van Zocher, met het riante uitzicht over de Utrechtse Heuvelrug en bij helder weer het uitzicht tot op de Veluwe.

Ga naar: Inhoud | Open Monumentendagen | Home


De Laagt. Goed is te zien dat het bovenste gedeelte afkomstig is
van het gebouw uit 1840 (zie inzet).

11. De Laagt (‘t Berghuisje)
Tussen 1837 en 1840, dus voorafgaande aan de bouw van de Koepel, werd namens de opdrachtgever J. B. Stoop het Jachthuis op de Berg gebouwd. Het in neogotische stijl gebouwde Berghuisje had één bouwlaag. De parkaanleg is ontworpen en aangelegd in de Zwitserse landschapsstijl met een glooiende weide die een alm (alpenweide) moest voorstellen. De zichtlijnen, het uitzicht, de solitaire bomen en de coulissen langs de randen van het landschap doen de bezoeker genieten van prachtig en uitzonderlijk landschappelijk schoon. In 1914 is 't Berghuisje voorzien van een extra verdieping onder architectuur van J. W. Hanrath. De opdrachtgever was Johannes Bernardus de Beaufort, kleinzoon van J. B. Stoop. Vergelijking van de foto's van het jachthuis in de oude en de huidige vorm laat zien, dat de oorspronkelijke benedenverdieping op de nieuwe woonlaag op de begane grond is geplaatst. De bouwmaterialen van de benedenverdieping zijn gebruikt om de in 1914 aangebrachte eerste verdieping te bouwen. De karakteristiek van het oude jachthuis is hiermede bewaard gebleven, terwijl de aanblik nu doet denken aan een Zwitsers chalet. Rondom het huis is een verharding van kiezelsteentjes gelegd, met aan de voorzijde een kiezel mozaïek in de vorm van een windwijzer met de tekst 'Oost West Thuis Best'.

De schuur naast 't Berghuisje geeft de indruk van een schaapskooi, maar is het niet. Naar beneden afdalend, ziet u aan de onderzijde van de heuvel een mooie paardenstal. Het gehele complex, inclusief de landschappelijke omgeving, is één weids monument.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Onderaan de heuvel gaat u rechtsaf en volgt u de weg tot aan de jachtopzichterswoning, waar u rechts aanhoudt. Langs de buitenplaats De Hoogt vervolgt u uw weg linksaf terug naar de St. Theresiakerk. Steek voorzichtig de provinciale weg over; vervolg uw weg rechtdoor via het Poortse Bos en sla in de tweede bocht linksaf de Ted Visserweg in. Na een scherpe bocht naar links staat u voor de Ontmoetingskerk, die reeds beschreven is onder 'Religieus erfgoed'. Wilt u de route beëindigen, dan rijdt u de Ted Visserweg af tot aan de Raadhuislaan. Hier slaat u rechtsaf de Raadhuislaan in en vervolgt deze weg door de tunnel naar het raadhuis. Hier kunt u de Cultuurhistorische Waardenkaart bekijken en oude foto's van het raadhuis.

12. Ontmoetingskerk
(Voor beschrijving zie
Religieus erfgoed)

Het raadhuis van de gemeente Maarn omstreeks 1925.

13. Raadhuis
Het raadhuis van de gemeente Maarn is in 1925 gebouwd in de Iaat-neore-naissance stijl, onder architectuur van H. A. Pothoven. Tot in de negentiende eeuw vonden de raadsvergaderingen plaats in het oude rechthuis De Plattenberg. Dit gebouw was boerderij en tevens herberg en werd in 1861 vervangen door de buitenplaats De Plattenberg. Vanaf 1905 vergaderde het gemeentebestuur in café Klein Platten berg, waar een kamer beschikbaar was in het café van de heer E. Veldhuizen. Op 13 augustus 1924 werd de heer F. E. Everwijn Lange benoemd tot de eerste eigen burgemeester van Maarn. Op 19 december 1925 werd het nieuwe raadhuis officieel in gebruik genomen. Alleen het oude gedeelte is rijksmonument; later hebben diverse uitbreidingen en renovaties plaatsgevonden. Het gehele gebouw is op de Open Monumentendag te bezichtigen. Het raadhuis in Maarn stond in het begin zeker niet centraal. Het was gebouwd midden op een heideveld. De spoorlijn moest gewoon met een overweg worden gekruist. De wegen en paden rond het raadhuis kwamen uit op de Zwarteweg, tegenwoordig Kapelweg geheten. De buurgemeente Woudenberg heeft een gemeentehuis, dat door dezelfde architect Pothoven is ontworpen en gebouwd (1936). De overeenkomst tussen de gemeentehuizen is duidelijk herkenbaar.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Schetsontwerp van de begraafplaats.

Kiest u voor de lange route, dan heeft u nog een prachtige tocht voor de boeg. U vervolgt de Ted Visserweg en slaat niet af bij de Raadhuislaan. U ziet na twee kruisingen de begraafplaats aan uw rechterhand. Het zojuist gerenoveerde westelijke gedeelte is het rooms-katholieke deel en door een hekje in de afscheiding komt u op het algemeen burgerlijke deel van de begraafplaats.

14. Begraafplaatsen
Hebben wij het over vijf kerken in de gemeente Maarn, dan is het zeker vermeldenswaard dat zich in de gemeente ook meerdere begraafplaatsen bevinden. De begraafwet kwam op 10 april 1869 tot stand. De gemeente kon echter de aanleg van een begraafplaats niet bekostigen en daarom vroeg het gemeentebestuur aan de Kroon om ontheffing. In 1828 had de gemeente Maarn al meebetaald aan een begraafplaats in Doorn; daar werden de overledenen begraven. De gemeente wilde deze situatie handhaven. De Kroon wees dit verzoek af. De provincie Utrecht drong er daarna sterk op aan om toch een begraafplaats aan te leggen. In 1871 werd hiertoe besloten. De begraafplaats werd aangelegd aan de oostzijde van de Kapelweg ten zuiden van de spoorlijn, dicht bij een oversteek van de spoorlijn in De Venen. Bij de aanleg van de rijksweg is de begraafplaats geruimd.

In 1924 werd een nieuwe begraafplaats aangelegd aan de Jacob van Wassenaerlaan. Gebruik van de oude begraafplaats aan de spoorlijn werd ontraden vanwege de lage ligging, maar ook omdat deze plaats om verschillende redenen 'gemijd' werd. De literatuur vertelt niet welke redenen dit waren. Voor het aanleggen van de nieuwe begraafplaats werd voor de dorpskern van Maarn gekozen boven die van Maarsbergen, omdat Maarn op een grotere bevolkingsaanwas kon bogen. Van de uit 1924 daterende begraafplaats is door de renovaties van het poortgebouw en de uitbreiding met een aula alleen de aanleg van de grafakker intact gebleven. Het poortgebouw is in 1969 vervangen door nieuwbouw en nadien nog enkele keren uitgebreid.

Op het terrein is een padenvorm gecreëerd, waarin een kruisvorm en een hartvorm zijn te herkennen. Midden in de hartvorm bevindt zich een buxusperk in de vorm van een anker. Geloof (kruis), hoop (anker) en liefde (hart) zijn daarmede in het ontwerp en de beplanting gesymboliseerd. Dit deel van het kerkhof is de algemeen burgerlijke begraafplaats. Er naast ligt het rooms-katholieke deel van de begraafplaats. Dit deel is in 2004 grondig gerenoveerd. In 2004 is er een monument onthuld en ingewijd door emeritus pastoor Frans Receveur ter gedachtenis aan ongedoopte kinderen, die vroeger niet in gewijde aarde mochten worden begraven. Vanuit deze laatste renovatie is een burgerinitiatief gegroeid om op de grens van de twee begraafplaatsen een klokkenstoel te bouwen met een originele luid klok, die bij begrafenissen en herdenkingen geluid kan worden.

Graf van D. Noordam, Valkenheide.

Naast de genoemde begraafplaatsen zijn er nog drie particuliere begraafplaatsen in de gemeente Maarn. De eerste bij Kasteel Maarsbergen op de Folcoldusheuvel oftewel De Pol. De begraafplaats is in 1910 in gebruik genomen door de familie Godin de Beaufort. De tweede begraafplaats ligt bij het Huis te Maarn op een perceel langs de Maarnse Grindweg. De derde begraafplaats maakt deel uit van de Stichting Valkenheide. Hier kunnen de bewoners van Valkenheide worden begraven.

In 1949 werd op het Raadhuisplein het oorlogsmonument, zonder begraafplaats, opgericht in het plantsoen voor het raadhuis. De oprichting geschiedde ter herinnering aan de in de oorlogen omgekomen militairen, verzetsstrijders en burgers, afkomstig uit de gemeente Maarn. Op 4 mei wordt bij dit monument de dodenherdenking voor alle gevallenen gehouden.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Vanaf de begraafplaats aan de Jacob van Wassenaerlaan vervolgt u de Ted Visserweg tot aan de kruising met de Bakkersweg en de overgang in de Planetenbaan. Op dit kruispunt gaat u linksaf het fietspad op richting Maarsbergen. Tussen bossen, oude ontginningen, de nieuwe golfbaan en agrarisch land door fietst u over één van de mooiste fietspaden van de gemeente Maarn. Aangekomen bij de Andersteinweg gaat u rechtsaf over de asfaltweg tot aan de ingang van het landgoed Anderstein. Hier gaat u linksaf tussen de twee gemetselde hekpalen door en volgt deze klinkerweg naar de Villa Anderstein, die vandaag is opengesteld.

Villa Anderstein.

15. Anderstein, villa en zwembad

Villa Anderstein
De geschiedenis van het landgoed Anderstein staat beschreven in het boekje van de Open Monumentendag 2003. In het boekwerk "Waar grond mensen verbindt", geschiedenis van het familielandgoed Anderstein 1903-2003 zijn de mensen beschreven, die het landgoed Anderstein gemaakt hebben tot wat het nu is. In het kader van de Open Monumentendag 2005 beperken wij ons tot de beschrijving van twee monumenten op het landgoed, namelijk de villa en het zwembad, boegbeelden van de buitenplaats Anderstein temidden van de agrarische activiteiten en de golfbaan. Voortgekomen uit de hofstede Het Uilegat, werd de boerderij in 1852 vervangen door een nieuwe dwarshuisboerderij. Op dat moment was de heer H. D. Hooft, heer van Geerenstein te Woudenberg, ook eigenaar van het landgoed Anderstein. In 1893 werd Anderstein verkocht aan de heer F. Insinger en in 1903 kwam Anderstein in bezit van de familie Van Beuningen. In 1914 liet Coenraad Samuel van Beuningen de fraaie villa bouwen in de Engelse landschapsstijl. De architect was Jan Stuivinga uit Zeist, o.a. bekend van de bouw van het gemeentehuis, het postkantoor en enkele grote villa's in Zeist. Op het bestek en de voorwaarden staat 'het bouwen van een landhuis nabij het Station te Maarsbergen'. Het vrijstaande pand ligt iets verhoogd in een parklandschap met monumentale lanen en solitaire bomen. Tegenwoordig wordt de villa aan drie zijden omsloten door de golfbaan, waardoor de unieke ligging goed tot haar recht komt. De villa is opengesteld, zodat u zelf kunt waarnemen dat het interieur ondanks uiteenlopend gebruik van het huis in goede staat is gebleven. De oorspronkelijke indeling met veel authentieke elementen is nog aanwezig, zoals marmeren vloeren en parketvloeren, plafondbetimmeringen, paneellambrisering met schouwen, radiatoren kastjes en deuren.

In de keuken, spoelkeuken en dienkamer zijn prachtige blauwe en polychrome tegeltableaus en decoratieve randen te vinden. De keuken beschikt over een indrukwekkende schouw, die ondersteund wordt door tegelzuilen met pauwen en papegaaien. In de spoelkeuken is de koperen pomp met hardstenen gootsteen nog aanwezig. Typerend voor het Engelse landhuis is de cosy-corner in de hal van Anderstein. De haard met zijn omtimmering van een kastenwand en banken vormt het middelpunt van het huis.

Zwembad Anderstein
Ten oosten van de villa is in 1926 een zwembad met badhuisje gebouwd. De heer C. S. van Beuningen liet dit zwembad oprichten als cadeau aan zijn vrouw en de kinderen als aandenken aan hun 12,5-jarig huwelijk. De betonnen bak van het zwembad is zes meter breed en vijftien meter lang. Aan de noordzijde is een gebogen opstand aangebracht. die is versierd met in cementspecie geplaatste kiezelstenen. In het midden hiervan is een hardstenen plaat gemetseld met het opschrift:

"TWALEF EN HALVE JAREN
IS HET ONS STEEDS WELGEVAREN
AL MISTEN WIJ DAARBIJ EEN BAD
DANKBAARHEID DEED DAAROM STIGHTEN
TEN GEBRUIK DER LIEVE WIGHTEN
DEZE KOM MET HEERLIJK NAT
24/4 1914 - 24/10 1926."

Het is jammer dat het zwembad droog staat, de trap en de springplank ontbreken en dat het kleedhokje is afgebroken.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Vanaf de villa fietst u langs het zwembad verder tot u de Woudenbergseweg in Maarsbergen bereikt. Nu voorzichtig oversteken! Rechtsaf de parallelweg langs de Woudenbergseweg in zuidelijke richting nemen. De kern van Maarsbergen heeft nog enigszins het dorpsgezicht van de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Aan de overzijde van de Haarweg komt u bij de Dorpskerk van Maarsbergen, nadat u de oude O. L. School van Maarsbergen en 't Meestershuis bent gepasseerd. Even nog niet naar de overkant naar de ruïne van de Grote Bloemheuvel kijken! Wij blijven hopen, dat deze eens in oude luister uit de as zal herrijzen.

Het interieur van de Dorpskerk in Maarsbergen.

16. Dorpskerk Maarsbergen
Het ontstaan van deze kerk is eerder in deze gids onder 'Religieus erfgoed' [Zie
Dorpskerk te Maarsbergen] beschreven De kerk ligt markant op de kruising van wegen en bepaalt als monument het gezicht van Maarsbergen. Gemarkeerd door twee monumentale rode beuken roept dit herinneringen op aan de beuken bij kasteel Maarsbergen en bij buitenplaatsen elders in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De klok geeft de tijd aan, het jaar 1884 het bouwjaar, en het handmatig luiden van de klokken roept de gemeente nog elke zondag op om ter kerke te gaan. De architectuur van het kerkgebouw is duidelijk geïnspireerd op de zeventiende-eeuwse bouw, zoals die van de Zuiderkerk in Amsterdam van Hendrick de Keijser. Ook de in 1934 geplaatste torenbekroning is naar zeventiende-eeuws voorbeeld ontworpen en geplaatst.

Na een voorportaal komt u binnen in een zaalkerk, voorbeeld van protestantse soberheid, een echt kerkgebouw. Het interieur is nog vrijwel origineel, de preekstoel is echter later omhoog gebracht en de deur naar het gebouwtje achter in de kerk verstoort helaas de symmetrie in de kerk. De oorsprong van het orgel is niet bekend. Het is waarschijnlijk samengesteld uit delen van orgels die wellicht uit Renswoude en/of uit Amerongen komen. De kwaliteit van het orgel is zodanig, dat het rijksbescherming geniet. Tijdens de Open Monumentendag zal dit orgel op gezette tijden worden bespeeld. De kerk bezit een mooi zilveren avondmaalstel en enkele statenbijbels. Deze zijn aan de kerk geschonken door de familie Godin de Beaufort van kasteel Maarsbergen. Op de band van de bijbels staat vermeld: "Familie Godin de Beaufort 1884-1909". In de consistoriekamer hangt een portret van de vader van Geertruida en Aalt, de heer Jan Andries du Bois (1849).

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Vanaf de Dorpskerk fietst u over het fietspad langs de provinciale weg richting Leersum. U steekt de spoorlijn over en passeert restaurant De Kleine Bloemheuvel en kruist daarna de Parallelweg. Links van het fietspad ziet u het prachtige Kombos met daarin de voormalige eendenkooi en rechts de weilanden van de 'Historische Buitenplaats Maarsbergen'. In de bocht met links de boerderij het Blauwe Huis (in streektaal 't Blauwhuus) gaat u rechtsaf de Maarnse Grindweg op en direct erna is links de ingang van het landgoed Maarsbergen. De fietstocht naar de kerk De Valkenburcht op Valkenheide voert voor deze Monumentendag te ver. Het ontstaan van de kerk De Valkenburcht is beschreven in het hoofdstuk 'Religieus erfgoed'. Wij adviseren u het landgoed Valkenheide en de tentoonstelling Oud Valkenheide in het museum ter plaatse een andere keer te bezoeken.

17. Kerk/Leerhuis De Valkenburcht
(voor beschrijving zie
Religieus erfgoed)

18. Kasteel Maarsbergen
De historische buitenplaats Maarsbergen is in voorgaande uitgaven ter gelegenheid van de Open Monumentendagen uitvoerig beschreven. Vandaag beperken wij ons tot het bezichtigen van de Oranjerie en het koetshuis die zijn opengesteld.

De Oranjerie van kasteel Maarsbergen.

De Oranjerie
In 1905 werd een oranjerie gebouwd. Deze vormde één geheel met de moestuin en de kassen. Rond de moestuin is een tuin muur geplaatst en een te verwarmen bloemenkas onder lessenaarsdak neergezet. De verwarming bestond uit een koperen ringleiding aan de binnenzijde van de kas. Door deze leiding werd water gevoerd, dat verwarmd werd door een kachel in de kas, die gestookt werd met antraciet en andere kolen. Naast de bloemenkas werd in dezelfde tijd een druivenkas gebouwd, die iets hoger was dan de bloemenkas. Om de kassen te ventileren konden de vensters worden verschoven.
De oranjerie is ruim na het bouwen van de naastgelegen kassen gebouwd. De voorkant van al deze voorzieningen was vanwege de gewenste zonligging op het zuiden gericht. De oranjerie is zes meter hoog om de grote planten en de kleinere planten op schappen de noodzakelijke ruimte te bieden. Immers, 's winters diende de oranjerie als overwinteringplaats voor de (kuip-)planten. De vloer was belegd met grijze tegels, estriken, en een strook gekleurde siertegels bij de ingang. Er werden veel pot- en kuipplanten opgeslagen, veelal van tropische oorsprong zoals palmen, sinaasappel- en citroenboompjes en cactussen. Ook de oranjerie werd verwarmd door middel van een kachel. Bij vorst gingen de grote luiken dicht om de planten tegen de kou te beschermen. In het voorjaar werden de planten weer buiten uitgezet.
De planten in de oranjerie werden begoten met regenwater dat werd opgevangen aan de achterzijde van het gebouw. De tuinmuur werd mooi aangesloten op de muren van de oranjerie. In de huidige tijd wordt de 'Oranjerie' in de zomermaanden onder meer gebruikt als officiële trouwzaal van de gemeente Maarn. In de winter blijft de oorspronkelijke functie als oranjerie gehandhaafd.

Het Koetshuis
In de kadastrale administratie werd pas in 1875 melding gemaakt van 'een koetshuis, stal, waschhuis en schuur' op het huidige perceel. Het zou kunnen zijn, dat op de plaats van het huidige koetshuis een boerderij en een schuur hebben gestaan. Over de oorsprong van het huidige koetshuis is dus weinig bekend en zeker niet over de koetshuizen en paardenstallen, die in vroegere jaren op het landgoed hebben gestaan. Het koetshuis bevindt zich aan de oprijlaan ten noordoosten van het kasteel. Het huidige pand heeft een T-vormig oppervlak en bestaat uit het koetshuis met stallen en een woonruimte en een achterliggende stal. In het midden van de voorgevel bevindt zich op de begane grond een dubbelgetoogde inrijdeur met panelen in ruitmotief. De deuren zijn geschilderd in de kleuren van het kasteel, groen, rood en geel. Het gehele complex van koetshuis en stallen met de hooiberg is in meerdere jaren tot stand gekomen. De bovenverdieping is verbouwd tot een woning voor het personeel van het landgoed.

Bittenkast.

Veel buitenplaatsen hebben één of meer koetshuizen. Een complete verzameling met rijtuigen, bitten, tuigen en bomen ontbreekt praktisch in al deze koetshuizen. De bekendste nog complete verzameling is in bezit van het Koninklijk Huis. De koninklijke stallen bevinden zich op op paleis 't Loo in Apeldoorn en op paleis Noordeinde in Den Haag. De enige complete inrichting in particulier bezit in Nederland bevindt zich in het koetshuis van kasteel Maarsbergen. De erfenis van de familie Godin de Beaufort wordt hier goed bewaard en onderhouden. De rijtuigen stammen voornamelijk uit de 19de eeuw.

Te zien zijn o.a. een landaulette, een victoria en een jachtbrik. In de wandkast bevinden zich de tuigen. De formele tuigen zijn voorzien van de kleuren blauw, goud en geel en voorzien van het familiewapen met een vijfparelige jonkheerkroon. Aan een andere wand hangt de bittenkast, met onderin twee bakjes met krijt, dat het vocht moet aantrekken tegen eroderen. De livreien die zijn tentoongesteld, bestaan uit beige lakense jassen met koperen wapenknopen en een corduroy broek.
De paarden stonden vroeger in vijf stands, gebonden aan hun halster. In de stand bevonden zich een voederbak, een drinkbak en een ruif. Inmiddels zijn deze stands verbouwd tot boxen. Achter het pand staan de hooiberg en een klokkenstoel met vroeg-achttiende-eeuwse bronzen luidklok.
Het ensemble van koetshuis, inventaris, stallen en hooiberg is een voor Nederland uniek museum, dat tijdens de Open Monumentendag 2005 voor u te bezichtigen is.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home


Na bezichtiging van de oranjerie, het koetshuis en deelname aan de overige activiteiten verlaat u het landgoed Maarsbergen en rijdt u over het fietspad langs de Buurtsteeg naar Maarn. Prachtige bossen met overblijfselen van houtwallen wijzen op het bewerken van de akkers en andere landbouwactiviteiten die hier in het verleden hebben plaatsgevonden. U ziet halverwege aan uw linkerhand het heideveld met schapen van het landgoed Maarsbergen, en later de nieuwe buitenplaats De Venen, recht tegenover de sportvelden. U fietst verder over de Kapelweg tot u links het raadhuis ziet en aan uw rechterhand het tunneltje onder de rijksweg en de spoorlijn. In het raadhuis kunt u de Cultuurhistorische Waardenkaart bekijken en genieten van de tentoonstelling van oude foto's van het raadhuis.

19. Raadhuis
(voor beschrijving
zie nr. 13)


Verantwoording

Specifieke bijdragen
Bij het schrijven van de gids voor de Open Monumentendag 2005 werd door de auteurs met dank gebruik gemaakt van de inhoud van bestaande literatuur. De geraadpleegde literatuur is vermeld in de daartoe opgestelde lijst.
Het raamwerk van de publicatie is tot stand gekomen, mede vanuit de specifieke plaatselijke kennis van zaken van de leden van de Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen. Zij hebben ons zeer nadrukkelijk ter zijde gestaan bij het beoordelen en corrigeren van de conceptteksten. De voorgaande gidsen, geschreven door David Vroon, Kees van Lambalgen en Erik Somsen hebben als leidraad gediend voor deze publicatie.

Specifieke informatie is verkregen uit het werk van:

Waardevolle informatie is ons verstrekt door de heer L. G. Alberts, mevrouw M. Blijdenstein - de Beaufort, mevrouw mr. J. W. H. van der Goes - Petter, mevrouw dr. M. E. M. Doorewaard en de heer mr. W. J. P. van Notten.

De beoordeling van de concepttekst en het taalkundig corrigeren is uitgevoerd door Agaath Pescher-ter Meer. Haar werk heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de kwaliteit en de leesbaarheid van deze gids.

Gebruikte literatuur

Fotoverantwoording
Het overgrote deel van de foto's voor deze gids is gemaakt door Kees van Lambalgen van de Cultuurhistorische Commissie Maarn-Maarsbergen. Een aantal foto's en afdrukken van prentbriefkaarten komt uit het archief van de Commissie.
De foto van het schilderij kasteel Maarsbergen van Aliaert van Everdingen komt uit het archief van kasteel Maarsbergen.
De foto's 'bitten' en 'rijtuigen' in het koetshuis van kasteel Maarsbergen is genomen uit het boek Interieurs Belicht, RDMZ, Conijn, Nicolaas.
De foto 'Dorpskerk Maarsbergen' is gemaakt van de tekening van Chr. Schut.
De luchtfoto van het Huis ter Maarn komt uit het boek Maarn, geschiedenis en architectuur.
De kaart van het Maarschalkambt Eemland is overgenomen uit het boek Trots op ons Eemlandschap, Ark&Eemlandschap, 2004.

De auteurs spreken hun dank uit aan allen, die op welke wijze dan ook hun medewerking hebben verleend aan het tot stand komen van deze gids.

Ga naar: Inhoud | Routekaart | Open Monumentendagen | Home

© Cultuurhistorische Commissie Maarn - Maarsbergen 2007