Het Beheers- en Inrichtingsplan is gereed. Alle betrokken partijen zijn het eens geworden over een gezamenlijke visie op de toekomst van het Nationaal Park.

Daarmee is een belangrijke stap gezet om te komen tot een officiële instelling van het Nationaal Park. Door de vele partijen die erbij zijn betrokken waren er ook verschillende meningen. Maar het overlegorgaan heeft ze onder een noemer weten te brengen, hetgeen op zich al een prestatie is. Van de gelegenheid tot inspraak is door het bestuur gebruik gemaakt, waarbij er tevens voor is gepleit om de plaatselijke natuurverenigingen ook in de toekomst er nauw bij te (blijven) betrekken.