Het MMN-bestuur heeft samen met VBMM een zienswijze ingediend bij de gemeente Woudenberg over het ontwerp bestemmingsplan Henschotermeer.
Met dit bestemmingsplan zou het mogelijk worden om nieuwe recreatieve voorzieningen toe te voegen en bestaande voorzieningen uit te breiden.

In de zienswijze worden ernstige bedenkingen bij dit ontwerp bestemmingsplan geuit. Kort samengevat zijn die bedenkingen de volgende:
- de behoefte en noodzaak van de beoogde ontwikkelingen zijn niet aangetoond;
- het karakter en huidige uitstraling van het Henschotermeer worden te veel aangetast;
- er wordt geen rekening gehouden met de cumulatieve effecten van aangrenzende ontwikkelingen;
- de natuur zal te veel druk van de voorgenomen recreatieve ontwikkelingen ondervinden;
- het onderzoek naar de verkeerseffecten en parkeren is niet meer actueel.
Zie voor de volledige zienswijze: Zienswijze MMN en VBMM - ontwerpbestemmingsplan Henschotermeer