De vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk werd in 1983 opgericht met het doel te streven naar behoud en herstel van de natuurlijke omgeving van Maarn en Maarsbergen en daarnaast het verbeteren van de kwaliteit van het milieu.

De directe aanleiding tot oprichting van de vereniging was de Kolk in Maarsbergen die, hoewel sterk vervuild, de zeldzame kamsalamander (zie plaatje linksboven) bleek te herbergen. De kamsalamander die in onze streken 'modderkoning' wordt genoemd! De kolken werden schoongemaakt en weldra waren ze een van de favoriete locaties van deze salamander in de provincie Utrecht.

Lees meer over De Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk


De vereniging 'Maarn-Maarsbergen Natuurlijk' stelt zich ten doel te streven naar behoud dan wel herstel van de natuurlijke en cultuurhistorische omgeving van Maarn en Maarsbergen en het scheppen van voorwaarden voor een zo natuurlijk mogelijke samenhang van/tussen de bebouwde kommen van Maarn en Maarsbergen en met het omliggende landelijke gebied.

Daarnaast stelt zij zich zowel ten doel het propageren en bevorderen van een zuinig gebruik van grondstoffen als het hergebruik ervan, alsook van besparing op het energieverbruik en de ontwikkeling van energiebronnen die duurzaam zijn en daarbij het leefmilieu zo min mogelijk belasten.

Maarn Maarsbergen Natuurlijk wil graag zoveel mogelijk inwoners bij haar werk en activiteiten betrekken. Voor en door onze leden kunnen wij als vereniging groeien en bloeien! 
Ook U bent van harte welkom als lid van MMN; u kunt zich via het AANMELDFORMULIER aanmelden. 
Het lidmaatschap houdt in: 

 • U betaalt slechts 10 euro per gezin per jaar 
 • 3x per jaar ontvangt u de Modderkoning (papieren of digitale versie), ons leden blad vol info over natuur en cultuurhistorie
 • Deelname aan de  meeste activiteiten is voor leden gratis of tegen gereduceerd bedrag
 • U ondersteunt de doelstellingen en het werk van de verschillende werkgroepen van MMN! 

U kunt ook vrijblijvend een donatie verrichten via IBAN NL34 INGB 0000 154123, ten name van MMN te Maarn

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 • het organiseren van lezingen, natuurwandelingen en andere activiteiten van educatieve en voorlichtende aard;
 • het oprichten van werkgroepen en commissies ten behoeve van activiteten op deelgebieden en het verwerven van kennis en inzicht ten aanzien van de betrokken deelproblematiek;
 • het leggen van contacten met overheids- en private instanties en personen teneinde onder meer adviezen te verstrekken of in te winnen en steun te verlenen dan wel te verkrijgen terzake van voorgenomen activiteiten;
 • het waken tegen verontreiniging van bodem lucht en water;
 • het kritisch volgen van ontwikkelingen op het gebied van planologisch beleid en de ruimtelijke ordening;
 • het ter kennis brengen van haar standpunten aan bestuurlijke instanties zonder daarbij overigens partijpolitiek stelling te nemen;
 • het ontplooien van andere wettige activiteiten die zij geboden dan wel wenselijk acht ter bereiking van het verenigingsbelang;