Tijdens een gesprek met wethouder Pamboer werd hem een exemplaar van de cultuurhistorische waardenkaart aangeboden. Deze kaart is van belang voor het ruimtelijk inrichtingsbeleid van de gemeente.

Veel leden stellen het op prijs als ze per e-mail kort vóór een activiteit daar nog eens op worden geattendeerd. Onze ervaring is dat een bericht in hun mailbox een goede herinnering voor hen is en kan stimuleren om aan de activiteit deel te nemen. Bovendien kunnen zij op die manier ook snel op de hoogte worden gesteld van andere actuele onderwerpen.

Wilt u ook extra geïnformeerd worden en heeft u een e-mail adres dat nog niet bij het secretariaat bekend is, geef dat dan door. Uiteraard kunt u ook uw vragen en opmerkingen op deze wijze kwijt.

Gijs van Roekel bouwt aan een website voor MMN. De website is bijna klaar voor lancering en gaat een dezer dagen de lucht in.

MMN heeft er bij het Beheerorgaan van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voor gepleit om geen nieuw pad aan te leggen door de Kaapse Bossen maar gebruik te maken van de bestaande Maarnse Grindweg, waardoor natuur en milieu worden gediend.

Het bestuur en de commissie Lezingen & Excursies zijn naar aanleiding van de wisselende belangstelling bij sommige activiteiten naarstig op zoek naar een andere invulling van vooral de (wandel)excursies.

De speciale septembereditie van de Modderkoning is zeer positief ontvangen. Naast het uitgangspunt, te weten het in nog bredere kring onder de aandacht brengen van onze natuur- milieu- en cultuurvereniging, heeft de Modderkoning een veertigtal nieuwe aanmeldingen opgeleverd. Hier zijn veel gezinnen bij dus kan er van een behoorlijke respons worden gesproken. De redactie en de bezorgers willen wij hierbij nog eens extra bedanken.

Beste leden,

Het bestuur van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk en de redactie van de Modderkoning wensen u een voorspoedig 2007 toe.

Dit is de laatste keer dat u de Modderkoning in deze vorm ontvangt. De redactie is druk doende de Modderkoning een ander aanzien te geven. Gelukkig kan hierbij gebruik gemaakt worden van de expertise van Nicole van der Schaaf. In de Modderkoning nieuwe stijl willen wij ook graag uw inbreng.

Aan de leden van de vereniging Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN),
Aan de overige inwoners van Maarn en Maarsbergen.

Het septembernummer van De Modderkoning, het verenigingsblad van MMN, wordt huis aan huis bezorgd. Waarom?

MMN werd in 1983 opgericht met het doel te streven naar behoud en herstel van de natuurlijke omgeving van Maarn en Maarsbergen en daarnaast het verbeteren van de kwaliteit van het milieu. De directe aanleiding tot oprichting van de vereniging was de Kolk in Maarsbergen die, hoewel sterk vervuild, de zeldzame kamsalamander bleek te herbergen.

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het een herfstachtige dag in mei en moet ik weer even terug in de tijd om in het kort nog even de aandacht te richten op de paddentrek bij de zandafgraving.

Subcategorieën