Wij willen u wijzen op een uitnodiging voor een online bewonersavond op 21 april in het kader van het project 'Jouw Heuvelrugtuin'. 
Zie: https://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/bericht/uitnodiging-bewonersavond-21-april/ 

Peilnota Toekomstvisie

De Federatie Groene Heuvelrug (FGH), waarin ook MMN participeert, heeft een inspraakreactie ingediend op de Peilnota Toekomstvisie. 
De Toekomstvisie van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH) moet een antwoord gaan geven op de vraag ‘Wat voor gemeente willen we zijn?’

kamsalamander1De ontstaansgeschiedenis van MMN begint bij de werkgroep de Kolken. In de Kolken leeft de prachtige kamsalamander ook wel modderkoning geheten. De naam van ons ledenblad!

Jarenlang heeft MMN deze Kolken onderhouden. Inmiddels alweer een flink aantal jaren stuurt de gemeente de uitvoering van het onderhoud aan. Regelmatig maken leden zich zorgen over het onderhoud van deze poelen en worden er vragen gesteld aan de desbetreffende ecoloog van de gemeente.

afkoppeling regenwaterWil je ook graag op een praktische manier een bijdrage leveren aan het tegengaan van de verdroging? Dit kan door het regenwater van je woning (gedeeltelijk) af te koppelen.
Maarn Maarsbergen Natuurlijk wil graag een impuls geven aan duurzaamheid. We zijn daarom op zoek naar concrete voorbeelden van huizen/panden waarvan het regenwater geheel of gedeeltelijk is afgekoppeld van het riool.

Samen met de partners in de Federatie Groene Heuvelrug (FGH) is een zienswijze ingediend op de Ontwerp Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2020 – 2050.
De FGH waardeert het positief dat in de ontwerp Provinciale Omgevingsvisie veel aandacht wordt gegeven aan het behoud van landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden, bevordering van de biodiversiteit, duurzame energievoorziening en natuurinclusieve/circulaire landbouw.

De gemeente heeft een Ontwerpbestemmingsplan Recreatieterreinen ter inzage gelegd. Hierin wordt aan de recreatieondernemers verruiming van de bebouwingsmogelijkheden geboden. Door het MMN-bestuur is hierop een zienswijze ingediend. Hoewel in het ontwerpbestemmingsplan gepoogd is om de natuurwaarden die op de recreatieterreinen aanwezig zijn in stand te houden, met name op de terreinen die in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) liggen, zijn in die MMN-zienswijze een aantal voorstellen gedaan voor betere waarborgen om de waarden van de natuur te behouden en zelfs te versterken.
Zienswijze MMN op ontwerpbestemmingsplan recreatieterreinen GUH.pdf